Начало | Блог | Цялостно управление на процесите в предпечата с единно решение - платформата Kodak Prinergy

Блог

Цялостно управление на процесите в предпечата с единно решение - платформата Kodak Prinergy

Цялостно управление на процесите в предпечата с единно решение - платформата Kodak Prinergy

Водещият софтуер за производствен работен поток продължава да вдига летвата, когато говорим за внасяне на иновации и улесняване на работата в предпечата

С вече 20 години успешна реализация на пазара, Kodak Prinergy постепенно се превърна в еталон за качество и функционалност, що се отнася до автоматизиране на работните процеси при доставчиците на печатни услуги. Всяка следваща версия на софтуера, която излиза на пазара внася подобрения и функционалности, улесняващи работата на екипите в предпечата. Те спестяват време, като едновременно с това запазват качеството си на работа.

 

Защо един автоматизиран работен поток се оказва толкова необходим за доставчиците на печатни услуги?

Печатниците днес се срещат с редица трудности, когато става въпрос за бъдещето развитие и разрастване на техния бизнес. Те са изправени пред все по-къси тиражи на все по-сложни задания и едновременно с това, все по-кратки срокове за изработка на поръчките. Обемът на тиражите, високата конкуренция и търсенето на ниски цени от клиентите са сред основните причини да изискват решения за това как да оптимизират максимално своето производство. Доставчиците на печатни услуги вече усещат необходимостта да генерират по-висок марж от своите поръчки.Това може да стане чрез услуги с по-висока добавена стойност и чрез оптимизиране и намаляване на разходите. Добрият работен поток може да ви помогне да направите и двете.

 

Какво представлява системата за работен поток?

Най-общо обяснено, системата за работен поток е едно цялостно решение или комбинация от софтуерни решения с много дълбока интеграия и централизирано управление, придружени от необходимия хардуер, която служи за организация на всички процеси по предпечатната подготовка. Тя включва всички етапи и детайли – от изготвянето на дизайните за печат и съгласуването им, до изработката на печатните пластини,клишета или директно управление на дигитални печатни машини. Работният поток спомага за ускоряване на работата, автоматизация на производството и спестяване на ресурси. Системата също трябва да предоставя прозрачност на процесите, за да могат лесно да се управляват, както и да съдържа в себе си цялата история на поръчките.

 

Една съвременна система за работен поток днес е важно да изпълнява някои основни действия – refine (обработка на файловете по множество зададени параметри), trap (раздуване и застъпване между цветоотделките), preflight (проверка на входните файлове за пригодността им за печат), proof (изготвяне на различни видове проби), и output (изход на файлове във векторен или растерен формат, композитни или сепарирани). Тя трябва да поддържа и широк набор от формати на входните файлове и да управлява безпроблемно прозрачни елементи и сложни ефекти в клиентските файлове.

 

Задължително условие за доброто софтуерно решение е да осигурява коректно управление на цветовете и генериране на достоверни печатни проби, както виртуални, така и физически. За да бъде универсална, системата следва да е изградена на базата на отворени стандарти като PDF, ICC, JDF, CIP, XML и т.н., което помага за лесната й интеграция с други софтуери и комуникация с MIS/ERP системи.

 

Какви са ползите за една печатница от въвеждането на система за работен поток?

Ползите от внедряване на система за управление и автоматизиране на работеня процес несъмнено са много. В зависимост от конкретния случай в дадена печатница, единен работен поток може да подобри значително различни звена от производството. Ето някои от основните и най-често обсъждани преимущества:

 • Автоматизиране на процесите и редуциране на ръчния труд

 • Намаляване броя на грешките и загубите

 • Бърза реакция и промени „в последната минута“ при необходимост

 • Разпечатка и проверка на монтажа и технологична карта

 • Настройки за обработка и растеризация на файловете

 • Изпращане, проверка на получените файлове, както и одобрение след обработка

 • Ускоряване на времето за производство на поръчките

 • Проследяване и пълна отчетност на дейностите

 • Проверка и автоматична корекция на много от стандартните грешки в клиентските файлове

 • Изчистване на комуникацията с клиентите и отговорностите за действията

Защо да изберете PRINERGY, работния поток на Kodak?

Kodak Prinergy е едно от водещите софтуерни решения за управление на работния поток в печатната индустрия. От излизането си на пазара преди  две десетилетия до днес, Prinergy системата е концентрирана върху постоянното разширяване на възможностите, които предлага. Без значение дали дадена печатница работи в сферата на конвенционаления или дигитален печат, комерсиален или печат на опаковки, или пък развива дейността си в хибридна среда, решението на Кодак е напълно приложимо за рационализация и автоматизация на нейния работен процес. Основни характеристики на системата за работен поток са:

 

 • Пълнота. Включва решения за всички технологии за печат – от файловете за печат до пластини, клишета, филми за печатните машини, управление на дигитални печатни машини.

 • Отвореност. Използват се световно одобрени и възприети стандарти и файлови формати в полиграфията.

 • Модулност. Може да се работи с цялостна система или с отделни нейни компоненти в зависимост от нуждите на клиента.

 • Надграждане. Скалируема система, която може да се разраства и допълва с нови възможности с разрастване дейността на печатницата.

 • Интелигентна автоматизация. Множество възможности за автоматизация с цел съкращаване на сроковете и намаляване влиянието на човешкия фактор.

Водещият продукт на Кодак за управление на печатни файлове, PRINERGY Workflow, е от първите на пазара софтуери, който напълно интегрира единен работен поток за офсетов, флексо и дигитален печат, за да постигне максимална ефективност и производителност с намалено време за изпълнение. Това се постига чрез единен работен поток (от тук идва и името на категорията софтуери) за управление на цялата система, т.е. вече не е необходимо да се прилага отделен работен поток за всеки етап или технология на печат. Освен това Prinergy системата е тип „клиент-сървър“, което позволява едновременната работа на множество потребители по една или различни поръчки. Това дава възможност да се включат в работния поток всички заинтересовани лица – клиенти, дизайнерски студия, предпечат, търговци, технолози, мениджъри.

Kodak Prinergy е интегрирана с една от най-сигурните системи за управление на бази данни Oracle, осигуряваща надеждно управление на поръчките за печат. Това гарантирана възможността за проследимост и съхранение на пълна история на процесите. Всяко действие се записва в базата данни, като по този начин потребителите не са обременени да мислят дали са съхранили работата си на всеки един етап.

 

Единна система с множество опции

Поради високата си степен на гъвкавост и интеграция, както и модулния принцип на системата, се изготвят специфични конфигурации. Те отговарят точно на изискванията на печатницата и нуждите на конкретното печатно производство. Prinergy системата се състои от няколко основни модула плюс множество други опции и възможности. В зависимост от това какви са нуждите на дадена печатница, тя може поетапно да развива своята система Prinergy, като добавя допълнителни модули към първоначална конфигурация.

 

Основни модули на системата Prinergy:

Refine (подобряване)

Този модул извършва проверка на подадените файлове и ги преобразува в еталонен PDF файл за печат. Осигурява нормализация и оптимизация на PDF файлове, както и спомага за вграждане на шрифтове или изображения с висока резолюция. Чрез него могат да се преоцветяват обекти, да се обединяват цветове или да се конвертират в различни цветови системи - RGB към CMYK CMYK към CMYK, Spot към CMYK. Модулът спомага за управлението на надпечатването и издупчването, разделяне на разтворите на отделни страници, премахване на прозрачност и редица ефекти, като флатване и други.

Output (RIP, растеризиране)

Този модул фасилитира процесът на генериране на изходен файл от Prinergy – във векторен или растерен формат. Файлът може да се реализира за отделни страници или на цял монтаж, композитни или сепарирани, софтуерни (на екран) или хардуерни (на устройство). Поддържа се директен изход към различни принтери, цветопробни системи, дигитални печатни машини и CTP системи на Kodak. Модулът включва още няколко алгоритми за растеризиране (RIP) с множество възможности за настройки.

ColorFlow (цветови работен поток)

Това представлява модул за управление на цвета в работния поток на Kodak. Включва използване на ICC и Device-Link профили за настройка на връзките между отделни устройства. Модулът спомага за конвертиране на цветовете и. Изгражда и криви за нарастване на растеровата точка на печат.

Ключови опции на системата Prinergy:

Системата за автоматизиран работен поток притежава над 20 опции, от които дадена печатница може да се възползва в зависимост от конкретните си бизнес нужди. В най-новите версии на Prinergy разработчиците от Kodak се опитват да направят системата още по-универсална, за да достига още по-високи нива на точност, ефективност и автоматизация при създаването на печатна продукция.

 

 

 • Automated Imposition (автоматично монтиране)

 • Kodak Preps (софтуер за монтажи)
 • Advanced Preflighting (проверка на входящите файлове)
 • Preflight+ (Callas PDF Toolbox)
 • Batch Trapping (автоматично раздуване и застъпване)

 • CоlorFlow Pro (професионален цветови работен поток)

 • Ink Optimizing Solution (намаляване консумацията на мастило)

 • DotShop Composer (различни растери в един файл)

 • PDF PlateBuilder (добавяне на нова цветоотделка в PDF)

 • PDF Trap Editor (редактор на застъпванията между цветовете)

 • PDF Compare and Merge (сравняване и обединяване на PDF файлове)

 • PDF File Editor (редактор на PDF файлове)

 • PrintLink Ink Key Setting (настройване на намастилявянето)

 • Web-Growth Compensation (компенсиране на разтягането)

 • Layered PDF Versioning (печат с мутации от PDF със слоеве)

 • Rules-Based Automation (автоматизация, базирана на правила)

 • Business Link (връзка с MIS/ERP системи)

 • Digital Press Management (управление на дигитални машини)

 • Archive (архивиране на задания)

 • Hot Stand-By/Job Replication (дублиране на сървърите за бекап)

 • Kodak Staccato (стохастичен растер)

 • Advanced Screening (хибридни растери)

Подробни описания на отделните опции можете да прочетете в продуктовото описание на нашия уебсайт или да направите запитване към нашите специалисти.

 

Разширена автоматизация

Prinergy позволява различни нива на автоматизация на процесите, както до поръчка на клиента, така и по веригата до CTP устройства и дигитални печатни машини. Развитието на възможностите за автоматизация в системата за работен поток може да  се класифицира в четири подразделения:

1-во поколение: То представлява предефинирани линейни последователности от действия. Пример за такава автоматизация могат да бъдат така наречените горещи папки (hot folders);

2-ро поколение: В това разделение се включва предефинирана обработка на файлове, но с включени условия и разклонения.

3-то поколение: Това ниво е наречено още интелигентна автоматизация. Тя е базирана на правила, или така познатата Rules-Based Automation (RBA). При нея действията се определят от възникнали събития в системата и поставените към тях условия;

4-то поколение: Пълна автоматизация, базирана на заложената информация за производството на даден продукт. Това включва използването на “намерение” за печат (job intent), подавано от MIS/ERP система, и предефинирани работни потоци, използващи силата на RBA за автоматично изпълнение на процесите.

 

Допълнителни възможности с версията Kodak Prinergy 8

Сега можете да постигнете максимална производителност, да оптимизирате използването на материали и да подобрите гъвкавостта на доставка с лекота. През последните две години Kodak затвърди на пазара най-новата версия на системата - Kodak Prinergy 8. Обновленията до версия 8 включват още елементи от Работния поток: KODAK INSITE Prepress Portal Software, KODAK COLORFLOW Software, KODAK PANDORA Step-and-Repeat Software и KODAK PREPS Imposition Software.

Последната версия Prinergy 8  включва и следните мощни инструменти:

 • Пълна интеграция с дигитални печатни машини (Full digital integration). Посредством REM (Resources, Equipment, Materials) базата, се дефинират използваните в печатницата дигитални машини, използваните медии и техните възможни размери, които след това биват достъпни до Prinergy за директния им избор и управление от операторите на системата.

 • Първият в индустрията редактор на job ticket (Industry's first digital job ticket editor), позволяващ на операторите да вземат решения в реално време за производството на поръчката. Този инструмент позволява добавяне на нова поръчка (job) към списъка за изпълнение и насочването и към дигитална печатна машина по избор, базиран на показатели, налични в реално време.

 • Модул „Проследяване“ (track) позволява на потребителите да следят и да променят опашките от задания за наличните машини в печатницата – съвместими CTP устройства и дигитални печатни машини - чрез свързаност по JDF/JMF стандарта. Той позволява и управление и обновяване на статуса на дигитални машини чрез двупосочна връзка

 • Разширена функционалност за проби за опаковки (Expanded proofing for packaging)

 • Откриване на грешки в дизайна при създаването на поръчката (Detection of artwork errors at job submission)

 

Поставете като висок приоритет автоматизирането с прилагането на работен поток!

Фразата автоматизиран работен поток отдавна не е непозната за печатниците, а системата Kodak Prinergy, без съмнение, ги подпомага да постигнат по-добра продуктивност. Тя им позволява да надградят бизнеса си от доставяне на печатна продукция до предоставяне на цялостни решения, като се адаптират по-бързо към променливите тенденции на пазара. Така печатниците могат да се справят с  взискателните клиентски изисквания и конкурентен натиск.

Внедрявайки софтуерното решение за работен поток в своя производствен процес, те достигат желаната оперативна ефективност, като едновременно с това успяват да изградят по-интегрирани, по-гъвкави и разрастващи се бизнес системи.

 
Прочетете история за успешното интегриране на продуктите и работния поток на Kodak в печатния процес:
Henzl Media на гребена на дигиталната вълна

 

Желаете да се убедите в качеството и ползите на този продукт? Свържете се с нас за персонална демонстрация и консултация.

Свържете се с нас

Най-популярни
Последни