Начало | Блог | Софтуерът за работен поток в печатното производство Kodak Prinergy - модулна структура за обединение на предпечата

Блог

Софтуерът за работен поток в печатното производство Kodak Prinergy - модулна структура за обединение на предпечата

Софтуерът за работен поток в печатното производство Kodak Prinergy - модулна структура за обединение на предпечата

Водещият софтуер за производствен работен поток Kodak Prinergy продължава да се развива в посока внасяне на иновации и улесняване на работата в предпечата.

С помощта на софтуерите за автоматизация на работния поток, екипите в печатниците успяват да намалят грешките при изпълнение на поръчките, да смекчат въздействието на покачващите се цени на консумативи, ефикасно да управляват натрупващите се данни от извършени поръчки и да постигнат цялостно управление на своите предпечатни процеси.

С повече от 20 години успешна реализация на пазара, универсалният работен поток за дигитален, флексо и офсетов печат Kodak Prinergy постепенно се превърна в еталон за качество и функционалност в областта на автоматизирането на работните процеси при доставчиците на печатни услуги. 

Всяка следваща версия на софтуера, която излиза на пазара, внася подобрения и функционалности, улесняващи работата на екипите в предпечата. Те спестяват време, като едновременно с това запазват качеството си на работа.

 

Възможности, които дава универсалният софтуер за работен поток на Kodak дава на печатниците

Работният поток Kodak Prinergy позволява да се обхванат и стандартизират всички стъпки по получаване и обработка на файловете за печат. Той предоставя инструменти за централизирано интелигентно управление и автоматизация на всички предпечатни процеси, които част от печата на опаковки и комерсиалния печат. 

Решението на Kodak покрива всички стъпки, започвайки от получаването на файловете и продължавайки към тяхната обработка, проверка и одобрение, както и изпращането към крайното устройство: CTP или дигитална печатна машина.

 

Какво поставя Kodak Prinergy на предни позиции сред решенията, които модернизират и улесняват предпечата

Софтуерът за производствен работен поток Kodak Prinergy е едно от водещите софтуерни решения за управление на работния поток в печатната индустрия. От излизането си на пазара преди две десетилетия до днес, Prinergy системата е концентрирана върху постоянното разширяване на възможностите, които предлага.

Без значение дали дадена печатница работи в сферата на конвенционаления или дигитален печат, комерсиален или печат на опаковки, или пък развива дейността си в хибридна среда, решението на Kodak е напълно приложимо за рационализация, автоматизация и намаляване на разходите на нейния работен процес. 

С Kodak Prinergy в печатниците се постигат редица промени, които засягат няколко важни точки от цялостното им управление:

 • Повишаване на доходността в печатницата в резултат на цялостното оптимизиране на производствените процеси.
 • Стройна система за събиране и съхранение на данни за производството, които да позволят подобрения на процесите
 • Възможност за интеграция с ERP/MIS система за още по-високо ниво на управление на процесите
 • Възможност за обезпечаване със софтуерни инструменти за специфични дейности, което позволява гъвкавост и предвидимост при бъдещото разрастване на печатницата 

Водещият продукт на Kodak за управление на печатни файлове, PRINERGY Workflow, е от първите на пазара софтуери, който напълно интегрира единен работен поток за офсетов, флексо и дигитален печат, за да постигне максимална ефективност и производителност с намалено време за изпълнение.

 

Същност на системата за работен поток Kodak Prinergy Workflow

Работният поток на Kodak представлява набор от различни софтуери и приложения. Те са обединени и интегрирани, за да работят заедно за безпроблемното производство на печатните материали. 

Системата за работен поток Kodak Prinergy има два специализирани варианта на работен поток, които са много близки помежду си, а функциите им са почти идентични. Разликите са предимно в интерфейса, в използваната терминология и донякъде в софтуера, който се използва за изготвяне на монтажите. 

Първият е системата за работен поток на Kodak, специализирана в областта на комерсиалния печат Kodak Prinergy Connect. Вторият вариант е системата за работен поток в областта на печата на опаковки Kodak Prinergy Powerpack.

Системата на Prinergy е в центъра на работния поток. С нея може:

 • да се приема информация и да комуникира обратно с външни MIS/ERP системи;
 • да се получават файлове през уеб портал (Kodak Insite) 
 • да се подава обратна информация към потребителите през системата Kodak Insite
 • да се управляват различни устройства
 • да се изготвят виртуални цветни проби
 • да се управляват принтери
 • да се управляват директно дигитални печатни машини и CTP устройства на Kodak или индиректно - други CTP устройства на трети производители. 

Системата Prinergy също така позволява да се подава на печатните машини информация за намастиляването и за разпределение на мастилните зони. Системата има възможност още да подава информация за рязане към довършителната техника, с която разполага печатницата, при условие че и печатните машини, и довършителната техника разполагат с такъв вход. 

 

Основни предимства, свързани с работния поток Kodak Prinergy

Въвеждането на системата за работен поток Kodak Prinergy се свързва с подобрения в няколко основни области, постигани чрез различни аспекти на системата, разработвани и подобрявани в годините от създаването на решението:

 • Автоматизация - намаляване на ръчната работа, повишаване на ефикасността, спестяване на време и други;
 • По-ефективно производство - намаляване на брака, оптимизиране на употребата на мастило, подобряване на качеството и други;
 • Сигурност - повишаване на нивото на сигурност в печатницата;
 • Анализ на данни - използване на натрупани данни за подобряване на процеса на производството;
 • Интеграция - подобряване на свързаността и ефективността на MIS, дигиталните машини, клиентските портали и други

 

Единна система, която обединява голям брой работни потоци

Когато печатниците разширяват капацитета си и включват нови продукти в портфолиото си, това често е свързано с въвеждането на новости в работния поток, например за нови продукти на дигиталния или офсетовия печат. Важно е в тези случаи да не се стига до недобре свързани с цялостния работен поток решения или различни системи за съхранение на данните.

 

Модулно решение с множество опции

Prinergy системата се състои от няколко основни модула плюс множество други опции и възможности. В зависимост от това какви са нуждите на дадена печатница, тя може поетапно да развива своята система Prinergy, като добавя допълнителни модули към първоначална конфигурация.

Поради високата си степен на гъвкавост и интеграция, както и модулния принцип на системата, се изготвят специфични конфигурации. Те отговарят точно на изискванията на печатницата и нуждите на конкретното печатно производство. 

 

Базисни функционалности на системата Prinergy (Kodak Prinergy Base )

Prinergy Base - Automation

Дава възможности за автоматизация на процесите в системата за работен поток Kodak Prinergy, включително използването на Job Templates 

Prinergy Base - Colour Management

Базовото управление на цветовете в системата Prinergy Workflow. Това е управление на цветовете съгласно стандартни ICC профили, DeviceLink профили, библиотеки с подцветове и тяхното управление посредством системата. 

Prinergy Base - ColorFlow

ColorFlow е една от трите основни функционалности на системата Prinergy. ColorFlow е възможност за калибрация на печатните машини по време на печат. 

Prinergy Base - Job Management 

Функционалност за управление на поръчки към системата за работен поток Kodak Prinergy Connect. Базова функционалност. Това е принципът на работа на системата, тоест всички файлове, които обработваме, и тяхната манипулация, се извършват в контекста на някаква поръчка за печат (Job).

Prinergy Base - Output

Основна функционалност на системата, без която тя не може. Output-ът може да бъде няколко нива в системата. Той обхваща всичко, което е възможно да бъде извадено от системата, тоест векторни и растерни формати от единични файлове и страници или от готови монтажи. 

Prinergy Base - Page Management

Управление на страници и единични файлове в системата за работен поток на Kodak Prinergy Workflow. Управлението на страници включва тяхното генериране, преглед и одобрение, групиране в т.нар. Page set-ове (групи за монтаж), както и тяхното реално монтиране. 

Prinergy Base - Refine 

Функцията Refine е основна функция в системата, заедно с Output и ColorFlow. Тя служи за преобразуване на входните файлове, независимо от техния файлов формат, до еталонни PDF файлове за печат.

Prinergy Base - Archive 

Опцията Archive дава възможности за архивиране на поръчки. Тази възможност е съставена от три процеса: за архивиране на файлове по поръчка, изтриване на локалните файлове по една поръчка и възстановяване на локалната папка на заданието (job) от архива.

 

Опции за разширяване на системата Prinergy

Съществуват над 20 опции на системата за автоматизиран работен поток, от които дадена печатница може да се възползва в зависимост от конкретните си бизнес нужди. В най-новите версии на Prinergy разработчиците от Kodak се опитват да направят системата още по-универсална, за да достига още по-високи нива на точност, ефективност и автоматизация при създаването на печатна продукция.

Някои от опциите на Kodak Prinergy служат за проверка на входящи файлове, автоматично монтиране, професионален цветови работен поток, добавяне на нова цветоотделка в PDF, връзка с MIS/ERP системи и други:

Prinergy Option - Batch Trapping

Служи за прилагане на автоматичен трапинг по време на обработката на постъпилите файлове (Refine).

Prinergy Option - ColorFlow Pro

Надграждане или разширена версия на ColorFlow Workflow Edition, който е съставна част от базовата конфигурация на Prinergy системата. С тази опция се дефинират всички условия на печат в системата, голяма част от които са вградени. 

Prinergy Option - Dashboard

Функционалност за следене състоянието на всички поръчки през уеб браузър. Достъпен е за всички в локалната мрежа на сървъра и системата Prinergy. 

Prinergy Option - Digital Press Management

Опция за директно управление на дигитални печатни машини през интерфейса на Prinergy.

Prinergy Option - DotShop Composer

DotShop е плъгин за Adobe Acrobat, който позволява избиране на отделни обекти от реифайннат PDF файл и задаването на всеки от тях на собствени настройки за растеризация по време на RIP. Това позволява, посредством този плуъгин, да се запише файлът така, че в желаните от нас обекти, намиращи се в този PDF файл да бъдат запазени различни настройки за  RIP.

Prinergy Option - Hot StandBy

Възможности за защита на цялостната система при срив на работата на нейния първичен сървър. Причините за това може да са както хардуерна грешка или дефектирал компонент във физическия сървър, проблем с операционната система, водещ до невъзможност за нейното стартиране, или проблем с базата данни на Oracle. Kodak Prinergy дава възможност за репликиране и дублиране на информацията от първичен сървър на вторичен такъв.

Prinergy Option - Ink Optimizing

Опцията е допълнителна функция или лиценз към ColorFlow Pro, позволяваща редуциране консумацията на мастило при определени цветови конверсии.

Prinergy Option - PDF Tools 

Плъгини за Adobe Acrobat Professional към Kodak Prinergy Workflow. Накратко, това е опцията PDF Production Tools. Това е набор от плъгини за Adobe Acrobat, които се инсталират по стандартния начин, като се добавят в плъгин директорията на Acrobat, след което се появяват в списъка с инструменти вдясно (или могат да бъдат изведени там). 

Prinergy Option - Web Growth

Опцията позволява предефинирана настройка за компенсация на разтягането на хартията по време на печат. Ефектът от това разтягане се отразява в липса на пасер в някои области на печатния лист, в зависимост от типа изкривяване, което се получава след преминаване на хартията и овлажняването ѝ през печатната машина. 

Prinergy Option - Versioning

Опцията Versioning е известна на български език по-скоро като печат с мутации или печат на сходни продукти, които имат много малки разлики, няколко общи цвята и променливи елементи като текст или някоя графика. Типични примери за това са рекламни материали на различни езици, където има само някои разлики в текстовете. 

Prinergy Option - Signature Booklet

Идеята на тази опция е следната: когато имаме готов електронен монтаж за някое многостранично издание, независимо от размера на печатната машина, на която ще бъде отпечатано, да можем бързо и лесно да си изготвим някаква мостра на това издание на някаква малка дигитална машина или принтер. 

Prinergy Option - Screening

Опция, която дава възможности за растеризиране на файлове или монтажи. В нея са налице стохастични и хибридни растери. Настройката на параметрите за растеризиране става чрез избор и промяна на съотвения процес-план за изход (Output).

Prinergy Option - PrintLink

Опцията PrintLink предоставя възможност за изпращане на информация от системата Prinergy към печатни машини и друга довършителна техника под формата на PPF файл. Необходимо е вашата печатна машина или довършителна техника да има фронтенд, способен да възприема тези данни по съответния стандарт.

Prinergy Option - Preflight Plus 

Preflight Plus е технология за автоматична проверка и корекция на постъпващите в системата PDF файлове, както и за верифициране на получените еталонни PDF файлове след Refine за това, дали отговарят на някакъв стандарт, или на нашите конкретни изисквания. Това се осъществява посредством вградения engine или технологията PDF Toolbox. Същата технология е вградена и в Acrobat Professional за прифлайт на PDF файлове.

 

Разширена автоматизация на процесите

Prinergy позволява различни нива на автоматизация на процесите, както до поръчка на клиента, така и по веригата до CTP устройства и дигитални печатни машини. Развитието на възможностите за автоматизация в системата за работен поток може да се класифицира в четири подразделения:

Първо поколение автоматизация

То представлява предефинирани линейни последователности от действия. Пример за такава автоматизация могат да бъдат така наречените горещи папки (hot folders).

Второ поколение автоматизация

В това разделение се включва предефинирана обработка на файлове, но с включени условия и разклонения.

Трето поколение автоматизация

Това ниво е наречено още интелигентна автоматизация. Тя е базирана на правила, или така познатата Rules-Based Automation (RBA). При нея действията се определят от възникнали събития в системата и поставените към тях условия.

Четвърто поколение автоматизация

Пълна автоматизация, базирана на заложената информация за производството на даден продукт. Това включва използването на “намерение” за печат (job intent), подавано от MIS/ERP система, и предефинирани работни потоци, използващи силата на RBA за автоматично изпълнение на процесите. 

 

Повече за автоматизацията на база правила

Опцията на Prinergy Rules-Based Automation към универсалния работен поток Kodak Prinergy подпомага изграждането на автоматизирани процеси в производството. Тя е базирана на логика и позволява настройката на ясни и мощни правила на поведение на системата. Когато дадено събитие възникне в системата, RBA започва изпълнението на съответните проверки и последователности от действия, при което не е нужна намесата на оператор.

Възможностите на автоматизацията на база правила са ограничени само от набора събития, които тя разпознава, и от броя на проверките и действията, които може да извърши. Много голяма част от ръчните операции и рутинните стъпки в системата за работен поток може да бъдат изпълнени с автоматизация, което повишава подобрява организацията на предпечатната подготовка, като същевременно я улеснява. 

 

Интеграция на работния поток Prinergy с други системи

Решението за работен поток Kodak Prinergy може да се интегрира с различни ERP/MIS системи за постигане на високо ниво на свързаност в печатницата със системите, свързани с калкулациите, събирането на разходи, управлението на наличните ресурси, издаването на фактури и други. Обмяната на информация между двете системи подпомага гладкото протичане на процесите и намаляването на явления като двойна работа и грешки, както и за намаляване на ръчната работа.

Гладкият обмен на данни между производствените и бизнес процесите помага на екипа да има достъп до нужната информация в момента, в който тя е необходима. 

Навременните и точни данни дават възможност за вземане на информирани решения за производството, без да остава място за догадки.

 

История на реално приложение на Kodak Prinergy

Красимир Георгиев, Специалист предпечат в Ротопринт ООД, разказва:

Фирма  Ротопринт е специализирана в печат на самозалепващи етикети на ролка за различни продукти – козметика, алкохолни и безалкохолни напитки, вино, храни, промишлени и промоционални етикети. Фирмата се е наложила на пазара с качество, надеждност и бързина на изпълнение.

За тези нейни характеристики  помагат софтуерните продукти на Kodak Workflow, Prinergy Workflow, InSite Prepress Portal и ERP система за правилно управление на ресурсите и процесите в едно предприятие. 

В  Prinergy Workflow съществува възможност за програмиране  чрез  готови елементи, които се подреждат във верига - Rules-Based Automation (RBA). Едно от възможните приложения на RBA програмирането е да синхронизира продуктите на Kodak с ERP системата. Като добър пример за това е автоматизираното събиране на пълната информация, налична в ERP системата и прехвърлянето ѝ като процеси (действия) в Prinergy Workflow. 

Тези процеси са написани с RBA за създаване на папки и персонализирането им с точни наименования, които са необходими за систематизиране на информацията. Обратната информация за корекция и одобрения на файловете се изпраща към клиента отново чрез тези две свързани системи Prinergy Workflow и ERP. 

Допълнително улеснение е записът на файлове, постъпили във фирмата по различен път, които естествено се препращат автоматично в папката на поръчката. Автоматизираното събиране на необходимата информация помага за бързата обработка и коректното изпълнение на поръчките. 

Използването на този софтуер намалява времето за изпълнение на поръчката, предпазва от грешки и неточности, от неправилно предадена информация, което оказва влияние на себестойността на продукта и крайната удовлетвореност на клиента.

 

Поставете като висок приоритет автоматизирането с прилагането на работен поток!

Фразата автоматизиран работен поток за печатниците за някои отдавна е добре позната, а за други тепърва придобива важност. Системата Kodak Prinergy, без съмнение, помага на печатниците да постигнат по-висока продуктивност. Тя позволява да надградят бизнеса си от доставяне на печатна продукция до предоставяне на цялостни решения, като се адаптират по-бързо към променливите тенденции на пазара. Така печатниците могат да се справят с взискателните клиентски изисквания и конкурентен натиск.

Внедрявайки софтуерното решение за работен поток в своя производствен процес, те достигат желаната оперативна ефективност, като едновременно с това успяват да изградят по-интегрирани, по-гъвкави и разрастващи се бизнес системи. 

Желаете да се убедите в качеството и ползите на софтуера за производствен работен поток Kodak Prinergy?

Свържете се с нас за персонална демонстрация и консултация!


Разгледайте всички софтуери за управление на работния поток в предпечата от портфолиото на ГЕД.

Най-популярни
Последни