Начало | Блог | Rules-Based Automation - базирана на правила автоматизация в работния поток за предпечата

Блог

Rules-Based Automation - базирана на правила автоматизация в работния поток за предпечата

Rules-Based Automation - базирана на правила автоматизация в работния поток за предпечата

Един изпитан в практиката начин да се подобрят процесите в предпечата и печата е постигането на повече свързаност - както на софтуерните решения помежду им, така и със съществуващия хардуер. Обикновено системите за работа с файлове в предпечата предлагат по няколко варианта да се постигне автоматизация на работния поток. Базираната на логика система за автоматизация обаче дава възможност да се въведат семпли, но мощни правила за поведение на системата.

Решенията, които служат за автоматизация на работния поток, помагат да се предостави по-бърза, удобна и прозрачна услуга за купувачите на печатни материали. Затова в много от печатниците, където се разпознават тенденциите в развитието на комерсиалния печат, в работата се въвеждат най-добрите в класа си решения за автоматизирани работни потоци. А резултатите от въвеждането им носят позитиви с години напред.

Тези ползи не са тайна, а формулата за постигането им е ясна: Автоматизирането на ръчни задачи по време на производството позволява на комерсиалните печатници да ускорят процесите, като същевременно намалят разходите от грешки. 

 

Възможности за допълнителна автоматизация

Най-вероятно вече сте направили сериозна инвестиция в необходимите за вашето производство софтуерни решения и придружаващия ги хардуер. Но дали всички тези технологии са напълно интегрирани и автоматизирани във Вашата среда? Ако отговорът на въпроса е НЕ, то няма как да постигнете максимална възвръщаемост на вашите инвестиции.

Всяка повтаряща се стъпка в печатното производство – от подаването на файловете до крайния продукт, трябва внимателно да се анализира, за да се определят възможностите за допълнителна автоматизация. Много вероятно е да откриете, че по-голямата част от предпечатните процеси могат да бъдат така настроени, че да протичат:

  • по-ефективно с по-малко грешки; 
  • с постоянство на резултатите;
  • със съкратено време за извършване на рутинни задачи.

Въвеждането на модерен работен поток за предпечата спомага да се оптимизират тези рутинни задачи и автоматизацията, свързана с тях.   

 

Автоматизации в системите за работа с файлове

Системите за работа с файлове в предпечата обикновено предлагат по няколко пътища за автоматизиране на работния поток. Варианти като горещи папки, последователности от действия, автоматично изготвяне на монтажи и управление на опашките, позволяват до някаква степен да се постигне тази цел. 

Важно е да се отбележи, че между работен поток и софтуер за автоматизация съществува разлика. Софтуерът за автоматизация в полиграфията е решение, което може да се свързва със специфични за индустрията софтуери и системи. Той обменя информация с тях, като подава и приема информация за използването на техните функции за обработка на файлове.  

Работният поток за целите на полиграфията представлява софтуерна система, която обхваща специфични за бранша процеси от началото до края им, като взема предвид последователността на действията. 

 

Какво представлява автоматизацията на база правила (Rules-Based Automation)?

Пример за инструмент за автоматизация е Rules-Based Automation (RBA), която представлява опция към универсалния работен поток Kodak Prinergy. RBA е базирана на логика и позволява настройката на семпли, но мощни правила на поведение на системата. При възникване на дадено събитие в системата, автоматизацията на база правила стартира изпълнението на множество проверки и последователности от действия. Тази технология с автоматизация на база правила работи на фонов режим, без да е необходима намеса на оператор. 

При опцията RBA възможностите са ограничени само от набора събития, които тя разпознава, и от броя на проверките и действията, които може да извърши. Тя позволява автоматичното изпълнение на почти всички ръчни операции, бизнес процеси или рутинни стъпки в системата за работен поток, съпровождащи изготвянето на една поръчка. Така повечето етапи на допечатната подготовка могат да бъдат организирани с много по-малко усилия и време. 

Вижте още за смарт оптимизацията, с която се постига по-висока ефективност на работния поток.

При автоматизацията на база правила се използва RBA рул (rule, ruleset), който обединява:

  • събитията, на които системата трябва да реагира;
  • действията по проверките;
  • последващите действия.

Интерфейсът за създаване на един RBA рул е графичен, с връзки между отделните проверки и действия, които представляват набор от настройки. При наличие на вградени множество примерни RBA рулове в системата, те могат да бъдат използвани за автоматизиране на стандартни операции.

 

Автоматизиране на линейни и нелинейни процеси

Една от най-силните черти на технологията за автоматизация на база правила е нейната възможност да управлява работни потоци. В случая става дума за работни потоци, които могат да реагират на конкретни събития в системата в момента, в който тези събития настъпят. Това са т.нар. нелинейни работни потоци, където последователността от действия се определя в реално време и тя може да е различна от задание до задание.  

 

Пълноценно използване на наличната информация

При автоматизацията на база правила има достъп до цялата информация за едно задание (поръчка). Тази информация се използва, за да стартират определени действия или да се контролира тяхната последователност в един ruleset. Когато системата за работен поток носи в себе си подробна информация, която описва всяко задание в детайли, автоматизацията на база правила се базира на нея, за да определи какво трябва да извърши. 

Така например, ако едно задание се обработва в хибридна среда, то част от тиража може да се насочи към дигитална машина, а друга част - към експонация на пластини за офсет. Или поръчката да се насочи за печат към конкретна локация на фирмата, която би била оптимална за изработката. 

Автоматизацията на работния процес е нещо много повече от просто спестяване на време и пари - с нея се подобрява контролът на качеството и намалява количеството допуснати грешки при изпълнение на поръчките. 

 

Възможност за интеграция с други системи

С помощта на Rules-Based Automation може да се създаде интеграционен слой между множество различни хардуерни системи и софтуерни платформи. При възможност за разчитане и обработване на XML данни може да се обменя богата информация с външни информационни системи, в това число връзка с други работни потоци, дигитални и конвенционални печатни машини, ERP и MIS решения за управление на производството.  

Възможността за осъществяване на интеграция има значение и при избора на софтуер за работен поток - традиционен или най-модерния, който пазарът предлага в настоящия момент.  

 

Опцията RBA в универсалния работен поток за дигитален, офсетов и флексо печат Kodak Prinergy

Изброените дотук възможности са част от опцията Rules-Based Automation от работния поток Kodak Prinergy. Ето и един пример за приложението на опцията Rules-Based Automation. Част от информацията за една поръчка са нейният тираж, изработваният продукт или адресът за доставка. Ако поръчката се отпечатва в хибридна среда, то може да се посочи например, че:

  • всички поръчки с тираж под 1000 ще се изпращат към дигитална машина; 
  • тези с тираж над 1000 автоматично ще се експонират на пластини за офсет;
  • поръчките за визитни картички винаги ще се отпечатват дигитално.

Друга възможна ситуация е фирмата да има множество локални офиси с печатни машини. В този случай поръчката може автоматично да се отпечата в офиса, разположен най-близко до адреса на получателя, което може да намали разходите за изработка. Това са само малки примери за приложението на RBA, в действителност тя може да управлява технически много по-сложни работни потоци.

Сама по себе си, системата за работен поток представлява едно цялостно решение или комбинация от софтуерни решения с много дълбока интеграция и централизирано управление, придружени от необходимия хардуер, която служи за организация на всички процеси по предпечатната подготовка. Прочетете повече за цялостното управление на процесите в предпечата с използване на системата Kodak Prinergy като единно решение.


Разберете повече за управлението на работния поток със специализиран софтуер за предпечата.  

Най-популярни
Последни