Начало | Блог | Каква е разликата между работен поток и софтуер за автоматизация?

Блог

Каква е разликата между работен поток и софтуер за автоматизация?

Каква е разликата между работен поток и софтуер за автоматизация?

Напоследък в печатната индустрия навлизат множество нови и нови термини, но понеже всеки ги използва по свой начин е много трудно да се ориентираме точно кое какво представлява. Една част от тях са наложени от маркетинга на различните доставчици, а друга част произлизат от липса на добър превод на термини от английски и немски език. Целта на тази статия е да разясни разликата между два често използвани термина в печатната индустрия:

 • “работен поток” - от английската дума workflow
 • “софтуер за автоматизация” - от английския термин automation engine

Преди да разгледаме какви са приликите и разликите между двата термина, нека да отделим малко време и да дефинираме какво означава всеки от тях.

 

Какво означава работен поток?

Работен поток произлиза от английския термин “Workflow” и представлява неговия директен превод на български език (work - работа, flow - поток). 

Терминът най-общо описва основната концепция на продукта за който се отнася. Накратко, това е продукт, който:

 • Обхваща целия процес по протичане на дадена работа
 • Подпомага работата да протича гладко
 • Създава поток (последователност от необходими действия) за изпълнение на  работата

С други думи работния поток е система, която има необходимите:

 • Функции - извършващи специфични процеси
 • Инструменти - с които да се изпълняват конкретните функции
 • Бизнес правила - по които да работят функциите и инструментите

По този начин  може да се обхване цялостния работен процес и да се осигури неговото коректно и качествено протичане.

 

Какво означава работен поток в полиграфията?

Работен поток в полиграфията представлява система, която обхваща специфични за бранша процеси от началото до края им. Той има определено направление, съобразено с рамките на последователността от операции, необходими за преобразуване на дигиталната информация в идейния проект до медия за печат (пластина, клише, цифрови данни). Работният поток способства за създаване цялост и последователност на дейностите от зараждане до краен резултат на всеки вид поръчка.

Например един работен поток може да обхване етапите на:

 • приемане на файлове
 • проверка на файловете
 • автоматични или ръчни корекции
 • изпращане на клиента за одобрение
 • качване на файла на онлайн портал за одобрение
 • електронен монтаж, растеризация на файлове
 • изпращане към изходно устройство като дигитална печатна машина или CTP

Основните специфики са две:

 • Работният поток е цялостен - тоест всички тези етапи, както и специфичните функции, които се извършват на всеки етап, се извършват с инструменти на системата;
 • Работният поток има заложени технологични, производствени и бизнес процеси - съдържа най-добрите практики за последователността и обхвата на обработка на файловете на всеки етап.

Описано по-просто, работният поток е нещо като MIS / ERP система, но за конкретен етап от производството - например предпечат и изработка на пластини. За него е важно да може да обработва няколко вида информация - производствена, цветова, бизнес и физически данни. Най-добрите системи за работен поток успешно комбинират управлението на всички типове информация в единна платформа.

Като допълнение, работният поток може да съдържа и други функции като:

 • клиентски профили и досиета
 • система за вътрешна автоматизация
 • връзка с външни системи като MIS / ERP

И много други спрямо обхвата на системата.

 

Примери за работен поток

Можем да дадем два примера за работен поток от нашето портфолио.

Kodak Prinergy Workflow е универсален работен поток, представляващ съвкупност от множество софтуери подчинени на обща логика, който обхваща целия процес от приемане на файлове до тяхната експонация или изпращане за печат. Продуктът съдържа необходимите общи и специфични функции за офсетов печат, флексо печат, дигитален печат и други видове печат. 

Hybrid Software CloudFlow  е модулна платформа за работен поток, която обхваща целия процес от приемане на файлове до тяхната растеризация и експонация, но е специално създадена за печатниците за опаковки от картон, опаковки от велпапе и гъвкави опаковки. Тя съдържа всички необходими функции и инструменти и задълбочена логика, специфична за този вид печат.

 

 

 

Какво означава софтуер за автоматизация?

Терминът произлиза от английския термин “automation engine”, който няма подходящ превод на български език. В буквален смисъл може да се преведе automation - автоматизация, engine - двигател или “двигател (машина) за автоматизация”.И тук терминът се опитва да опише основното приложение на продукта.

Основните специфики отново са две:

 • Създава автоматизация
 • Има движеща сила, прави това сам

С други думи софтуерът за автоматизация има необходимите:

 • Логически правила - на базата, на които взима решения
 • Набор от събития, които следи и действия, които предприема, на базата на логическите правила
 • Автоматично действие - ако има всички налични предпоставки, изпълнява  действията самостоятелно

 

Какво означава софтуер за автоматизация в полиграфията?

Както в повечето индустрии, много бизнеси в полиграфията също се нуждаят от автоматизация на повторяеми и ръчни действия, забавящи много от процесите. Чрез нея те могат да освободят време, което да бъде използвано в друга посок (напр. по-креативни дейности или поемане на повече поръчки).

Софтуер за автоматизация в полиграфията е решение, което:

 • може да се свързва със специфични за индустрията софтуери и системи
 • да комуникира с тях двупосочно като им подава и приема информация
 • да използва част от техните функции за обработка на файлове

Софтуерът за автоматизация няма ограничение за процеса, който може да обхване, защото той не извършва нищо друго освен да автоматизира комуникацията между различни програми и решения. Освен това, той има свободата да му бъде зададено произволно направление според нуждите на организацията, като е възможно и да не е свързано с основното производство на печатна продукция.

За да може да работи софтуера за автоматизация той трябва да:

 • Има други софтуери и решения, с които да може да си комуникира
 • Притежава зададена от нас логика на автоматизация - при какви случаи какво да прави 
 • Има достъп до функциите на външните за него софтуери и решения и да може да ги стартира автоматично и да получава резултатите от тях

 

Пример за софтуер за автоматизация в полиграфията?

Enfocus Switch е функционален софтуер за автоматизация, с който могат да се автоматизират много процеси:

 • по приемане и изпращане на файлове;
 • тяхното автоматично сортиране и пренасочване;
 • конверсия в други формати;
 • проверка и подаване  за обработка;
 • комуникация с клиента.

И много други действия, които софтуерът за автоматизация би могъл да извършва вместо нас.

Switch има готова интеграция с редица специфични за индустрията решения и може да работи с тях директно без нужда от сложна интеграция.

 

Реално  каква е разликата между работен поток и софтуер за автоматизация?

Работният поток съдържа:

 • Готови бизнес, производствени и технологични процеси
 • Следва определена логика за последователност на процесите
 • Вградени функции и инструмени
 • Специфична организация на поръчки, файлове, клиенти и ресурси

Той е подходящ за производства, които имат собствени отдели по предпечат и които искат да подобрят и стандартизират работата на отдела, като внедрят интегрирана система с пълна функционалност. 

За кого е подходящ за работният поток:

 • Офсетови печатници
 • Флексо печатници,

които печатат опаковки и/или комерсиални продукти.

 

Софтуерът за автоматизация:

 • автоматизира комуникацията между различни системи и ресурси
 • е отворен за създаване на наша собствена бизнес и технологична логика
 • е независим от специфичните приложения и има широк обхват на действие
 • не съдържа технология или специфични инструменти за полиграфията

Той е подходящ за производства, които използват различни входове на информация и искат да насочват и обработват автоматично входящите файлове и информация по предварително зададена логика. Също е подходящ за фирми, които имат онлайн магазин или планират да направят такъв.

 • Дигитални печатници
 • Широкоформатни печатници,

които имат много технологии и голям набор от разнообразни продукти

Switch може да се интегрира за организация на производствени процеси в бранша, които не са строго определени. Например, често се използва от фирми за автоматизация на техния вътрешно-фирмен документооборот без да е нужно да се променя нищо и да се инвестира в допълнителни приложения.

Казано накратко, работния поток направлява операторите какви действия да предприемат или каква вътрешна автоматизация да създадат. От другата страна софтуерът за автоматизация бива  направляван от операторите как точно да реагира при определени събития в тяхната среда.

 

В допълнение е важно да се знае, че работният поток и софтуерът за автоматизация не са алтернативи. Те могат да бъдат два чудесно допълващи се инструмента за модернизация на почти всяко производство. При изборът на правилните платформи и коректното им интегриране, една фирма може да се възползва от тяхната симбиоза за максимално продуктивно управление на процесите си.

 


Прочетете повече за проблемите в печата и предпечата, които можете да избегнете чрез използването на софтуер за работен поток, в статията Намаляване на грешките в печата с автоматизиран работен поток


Вижте повече за софтуерите за автоматизация в категория Софтуери за автоматизация и интеграция на процеси и софтуери


Разгледайте още софтуери за работен поток в Софтуери за управление на работния поток в предпечата

 

 

Най-популярни
Последни