Начало | Блог | Добри практики за качество и ефективност с безпроцесните пластини Kodak SONORA

Блог

Добри практики за качество и ефективност с безпроцесните пластини Kodak SONORA

Добри практики за качество и ефективност с безпроцесните пластини Kodak SONORA

Икономическите ползи и тези, свързани с околната среда при преминаването от традиционни пластини към използване на безпроцесни пластини са лесни за обяснение и разбиране. Елиминирането на проявителя и свързаните с него вода, енергия, химия и отпадъци са от полза както за бизнеса на печатницата, така и за околната среда. Обикновено тези ползи са повече от достатъчни, за да се оправдае едно преминаване към безпроцесни пластини.

Въпреки че намаляването на разходите и вредното влияние върху околната среда удовлетворяват собствениците, то операторите и мениджърите, които всеки ден работят с пластините и печатната машина, трябва да видят такива подобрения, които да спомогнат на безпроцесните пластини да бъдат изцяло възприети от печатната индустрия. 

 

Кой може да се възползва от безпроцесните пластини?

 • Собствениците;
 • Предпечатните специалисти;
 • Печатарите;
 • Клиентите на печатни продукти и услуги.

 

Оперативни подобрения при работата с безпроцесни пластини

С над 10-годишен опит в работата с печатници, използващи безпроцесни пластини, Kodak събира свидетелства от предпечатари и печатари, показващи, че безпроцесните пластини могат да доведат до значителни оперативни подобрения в допълнение към икономическите и екологичните ползи.

 • Предпечатните специалисти оценяват безпроцесните пластини, тъй като с тях отпада оборудването за проявяване на пластини, което да следят и поддържат. Премахната е и химията за пластините, с която да се справят. Когато се елиминира стъпката на проявяване, задачата да се произвеждат пластини става по-добре оптимизирана и ефикасна. 
 • Операторите на печатните машини могат да оценят предимствата на безпроцесните пластини, защото сега качеството на пластините,  идващи от предпечата е постоянно, а променливостта, предизвикана от проявяването, вече е отстранена като проблем. Пластината вече не е променлива и те не трябва вече да мислят за това, докато управляват печатната машина.
 • Заради повишената стабилност на безпроцесните пластини в сравнение с тези, които изискват проявяване, много печатници отчитат по-постоянни и точни цветове в крайния печатен продукт.

 

Попитай ни за безпроцесните пластини

 

Качество и ефикасност при работа с безпроцесни пластини KODAK SONORA

Този материал ще представи някои от ползите, свързани с качеството и ефективността, от които печатниците могат да се възползват, когато преминат към безпроцесни пластини с KODAK SONORA. Ще ви дадем и някои добри примери в предпечата и печата, които дават възможност на печатниците да увеличат в още по-голяма степен тези ползи.  

 

Наличие на променливост заради процеса на проявяване

За да се разбере степента на ползите от безпроцесните пластини, е важно да започнем с разкриване на променливостта в проявяването.

През последните 5 и повече години бяха постигнати много технологични постижения в областта на проявяването на пластини и химията за пластини, които направиха процеса на проявяване по-лесен и устойчив. Например, нововъведения в разработката на пластини позволяват много дълъг живот на проявителя и ниски нива на презареждане, което позволява химията да се сменя по-рядко. Това намалява загубите, влиянието върху околната среда и разходите за труд. Животът на химичната система KODAK 400 xLo за термални пластини KODAK ELECTRA XD е до 12 седмици или 8000 кв.м. за клиенти с по-високи обеми.

Също така, новите проявителни машини на Kodak са проектирани с интелигентен контрол, който следи автоматизирано повечето променливи като: температура и активност на химията, различни настройки и сигнализиране на операторите при необходимост. Предпечатарите могат вече просто да въведат граници за различни променливи и оборудването за проявяване да направи така, че вариациите да са минимални. 

Въпреки това, дори и при най-строг контрол, по-стабилни химии и автоматизирано проявително оборудване, все още е възможно да се получат неочаквани резултати от процеса на проявяване. Променливи като температура на загряване, химическа активност, температура на химията, настройки и скорост на проявителя могат да засегнат качеството на пластината. 

Освен това, дори и грешките да са хванати още преди пластините да са изпратени за печат, фактът че трябва да се преправя пластина вече намалява ефективността и увеличава загубите. Когато вариациите от проявяването и като цяло самото проявяване бъдат премахнати от работния процес, печатарят ще започне да вижда подобрение и в ефективността, и в качеството.

 

Някои променливи при проявяване на пластини

 • Температура на загряване;
 • Химическа активност;
 • Температура на химията;
 • Настройки на вала;
 • Производствена скорост;
 • Скорост на зареждане и антиокс настройки.

 

Елиминиране на процеса по проявяване

Подобрена ефективност

Когато печатница премине от пластини с проявяване към безпроцесни пластини, една от първите ползи, които стават очевидни в отдела по предпечат, е драматичното подобрение в ефективността. Вече не се губи време, нито има нужда от човешка намеса за проявяване, смяна на химията или поддържане на проявителя.

В допълнение, вече няма нужда от измерване на пластини, което спестява време. По-важното е, че отстраняването на вариациите от проявяването гарантира, че изображението върху пластината остава непроменено поръчка след поръчка, ден след ден, седмица след седмица.

Елиминирането на тези задачи може да бъде изключително важно за малките доставчици, където предпечатарите не само се занимават с пластини, но и подготвят файлове и изображения. Прекъсването на тази работа със задачи, свързани с проявяване, може да доведе до грешки.

За печатници с големи обеми или строги срокове, преправянето на проявени пластини може да предизвика значителни закъснения. Обратно на това, една безпроцесна пластина може да бъде експонирана и след това поставена веднага в печатната машина с минимум прекъсвания в производствения график.

 

Задачи за обработка на пластини, които изискват време и/или човешка намеса

Традиционна обработка на пластини с проявяване

Обработка на безпроцесни пластини

 • Експонация на пластините
 • Проявяване на пластините
 • Почистване на проявителя
 • Поддръжка на проявителя (обслужване, подмяна на части и др.)
 • Управление и наличности на химикалите
 • Управление на отпадъците от проявителя
 • Измерване на пластини
 • Експонация на пластините

 

По-добро качество

Заради отстраняването на вариациите при проявяването, печатарите могат лесно да се доверят на качеството на пластините, изпратени от отдела по предпечат. След като първоначалното калибриране е извършено (задължителна стъпка при смяна на един вид пластина с друг), операторите вече не трябва да правят настройки на машината заради вариации в пластината.

Тъй като има по-малко вариации в точката, също може да има и подобрение в качеството на печат. Много клиенти, използващи пластини SONORA, отчитат по-консистентни и точни цветове при печат. 

За хората от всяка печатница добрият контрол върху проявяването е от основно значение за постоянния, висококачествен печат. Пластините SONORA отстраняват всички вариации и контролни измервания, необходими за стъпката на проявяване в предпечата, така че е по-лесно да се идентифицира и подобри контролът върху процесите в други области, така че да се повиши качеството на печата.

 

Добри практики

За да се възползват от всички предимства на безпроцесните плстини по отношение на максимална ефикасност и качество, печатниците трябва да внедрят добри практики и в отдела на предпечат, и в процеса на печат. Повечето от тези добри практики са приложими за всякакви термални пластини, но има и такива, които са специфични за безпроцесните.

 

Добри практики: Работа с пластините

Тъй като пластините SONORA не получават защитен слой от процеса на проявяване, е важно да се полагат допълнителни грижи, за да се избегне надраскване, въпреки че пластините SONORA X предлагат същата устойчивост на надраскване като повечето пластини с проявяване. Всички пластини са податливи на надраскване, ето защо много печатници вече следват добри практики за предотвратяването му. Ето някои области, които е добре да се наблюдават, за да се предотврати надраскване:

 • Всякаква ръчна обработка на пластини;
 • Зареждане на пластините в термалния експонатор;
 • Сортиране на пластините върху стакера и преместването им след това до мястото за печат;
 • Поставяне на пластините в печатната машина.

Печатниците трябва да проверяват препоръчителното осветление, температура и влажността за всяка термална пластина, за да са сигурни, че съхранението и средата за производство позволяват оптимален производствен процес.

Добри практики: Експонация

Пластините SONORA се експонират по същия начин, както и всяка друга термална пластина, така че всички най-добри практики за експонация са същите както при пластини с проявяване.

Има само една значителна промяна за проявителната машина, която печатарят трябва да направи, когато преминава от пластини с проявяване към SONORA, и тя е положителна за печатния процес. Сега е времето да отпадне всяка система за отстраняване на отпадъци (UDRC), свързана с експонатора. Пластините SONORA не са аблативни, така че няма нужда от UDRC. Елиминирането на UDRC подобрява работната среда в предпечата за служители, намалявайки нивото на шум на CTP-то с до 75%. Намалява и цената за поддръжка и цената на скъпите въздушни филтри и пречистватели, необходими за предпазване от нараняване от аблативните материали на електрониката и лещите на CTP-то.

Имайте предвид, че отстраняването на UDRC може да не е възможно при други безпроцесни пластини. Присъствието на UDRC е задължително за експонатори KODAK с пластини AGFA AZURA TE, които са безпроцесни. Неизползването на UDRC с тези пластини може да доведе до прекомерно натрупване на нежелано покритие в експонатора.

 

Добри практики: Измерване на пластината

Измерването на пластината преди да отиде за печат не е необходимо, когато се работи със SONORA, така че най-добрата практика тук означава изцяло да се спре тази дейност. Това спестява  време и намалява третирането на пластините. Контрастът на отпечатъка при SONORA е достатъчно ясен, за да може да се чете текст с размер от 10pts. Това е достатъчно за позициониране на правилната пластина на печатната машина. 

При традиционните пластини с проявяване контролираните тонални елементи обикновено се измерват, като се използва четец, след като пластината е експонирана и проявена, преди да отиде за печат. Тази стъпка е нужна за проследяване и корекция на вариациите на системата с химия. Със SONORA тази вариация се елиминира, като така отпада и нуждата от измерване на пластините. Дори FOGRA приема, че измерването на пластината на този етап не е необходимо, за да се достигнат PSO стандартите (The Process Standard Offset).

Първоначалната калибрация на експонатора изисква измерване на печатните листове (без междинната стъпка за измерване на пластините), но това също се препоръчва като добра практика и за пластините с проявяване, за да е сигурно, че финалният тонален диапазон покрива нуждите на клиента.

 

Добри практики: В печатната машина

За да се възползват максимално от безпроцесните пластини при печат, печатарите трябва да са наясно как те се държат върху машината. Веднъж щом разберат как работи технологията, добрите практики са същите както при другите термални пластини:

 • Следвайте препоръките на производителя за ежедневни проверки и рутинна поддръжка за компонентите на печатната машина. 
 • Няма нужда от специални мастила. Пластините SONORA са съвместими с всички стандартни мастила. За UV-мастила SONORA са одобрени за приложения, при които дължината на тиража е до 10 000 отпечатъка, в зависимост от печатните условия.
 • Без нужда от специални овлажнители.
 • За осигуряване на оптимална производителност се препоръчва да се направи цялостен химичен одит на мястото на печат, за да определят и отстранят всички вредни елементи. Агресивните алкални химически елементи могат да се отразят негативно върху представянето на дигиталните пластини.

 

Безпроцесните пластини ще стават все по-стандартни за печата

Офсетовият печат измина дълъг път през последните 20 години. Отстраняването на филмите и проявяването им беше голям стъпка, която подобри качеството и ефикасността на печатниците. Въпреки че някои печатници първоначално с неохота преминаха към CTP технологията, сега тя е доминираща в офсета и ползите ѝ са добре възприети.

Безпроцесните пластини са следващата крачка към развитието на печатната индустрия. Отстраняването на стъпката по проявяване намалява вариациите и разхода на време и води до подобряване на ефикасността и качеството. Печатницата просто трябва да следва добрите практики, които са подобни на тези за процесните пластини, за да се възползва максимално от ползите от преминаването към безпроцесните. 

 

За Kodak

Kodak е сред водачите в иновациите за клиенти с дейност в областта на комерсиалния печат, опаковките и функционалния печат, както и в пазара на корпоративни услуги с едно от най-широките портфолиа с технологии, продукти и услуги в полиграфията. Решенията от Kodak предлагат изключително качество, оптимизирано производство и мащабируемост за постигане на растеж за бизнеса на клиентите, като Kodak осигурява и обединението на дигитални и конвенционални решения в рамките на един работен поток. 


Вижте повече за термални безпроцесни пластини за офсетов печат

Разгледайте безпроцесните пластини от последно поколение за печат без проявяване Kodak Sonora XTRA

Най-популярни
Последни