Начало | Блог | Построяване на бизнес устойчивост

Блог

Построяване на бизнес устойчивост

Построяване на бизнес устойчивост

Актуална тема в последно време е устойчивостта на бизнеса и неговото влияние върху средата, в която оперира, и върху света като цяло. Пазарът се видоизменя динамично - качеството вече не е нещо, което хората търсят. То се е превърнало в стандарт, който трябва да имаме, преди клиента да премине към останалите фактори оценяващи неговото решение за покупка.

Балансът между растеж, устойчивост и бързина е от съществено важно значение за удовлетворяване нуждите на клиентите и качествено развитие в дългосрочен план. Как можем да определим устойчивостта на бизнеса, знаейки колко трудно е да се срещнат променливите очаквания и възможности на днешните клиенти?

През последните години многобройни пазарни проучвания, проведени в над 60 страни, разкриват, че единственото нещо, за което хората биха плащали допълнително е устойчивостта. Въпреки трудния икономически климат през последното десетилетие, в което заплатите и покупателната способност често са по-ниски в пропорционално сравнение с предходни години, почти трима от всеки четирима потребители - по-специално така наречените "милениуми" - са готови да платят допълнително за устойчиви продукти и услуги.

Ако сте печатница с перспектива за развитие, тази тенденция би могла да представлява възможност за поддържане и дори увеличение на маржовете. Струва си обаче да се запитате какво точно имаме предвид под „устойчивост“.

 

Устойчиви бизнес процеси

За повечето хора устойчивостта означава спестяване на енергия, намаляване на отпадъците и използване на възобновяеми ресурси, където е възможно. В действителност има много повече неща от това.

За да сме сигурни, че нашият бизнес е наистина устойчив, трябва да измерим четири основни елемента (така наречените “4P”) като краен резултат. Те трябва да се вземат предвид, за да се измерят пълните разходи, времевия капацитет, възможностите за задържане на ресурси, компетентността на персонала и други фактори за управление на бизнеса.

Традиционно, повечето компании се фокусират основно върху печалбата (Profit), разглеждайки основно маржовете и различните начини за привличане на клиенти чрез намаляване на цени, промоции и други. Финансовите аспекти са основна част от бизнеса, на която трябва да обърнем специално внимание. Когато се грижим, следим и оптимизираме приходите и разходите си, можем да развиваме качествено и бързо бизнеса си. Печалбата обаче не е единственият критерии. Съществуват още три важни елемента, които е важно да измерваме, за да установим състоянието на устойчивостта в нашия бизнес.

Първият елемент е продуктът (Product). Той трябва да съответства на желанията и нуждите на нашите клиенти. За да е устойчив продуктът, който произвеждаме, трябва да изпълнява конкретни задачи за определени нужди и цели. Продуктът (услугата) решава проблеми или удовлетворява нужди, улеснявайки пътя, по който трябва да мине клиента за постигане на дадена цел. В идеалния вариант продуктът изцяло покрива дадена потребност, така че да е в полза за развитие в дългосрочен план.

Например, ако вие сте печатница за опаковки и съществува клиент, който има нужда да увеличи продажбите си директно в магазина - да речем, че има желание да създаде забележима опаковка за своя продукт с ярки цветове и ефекти, които подчертават бранда и го правят още по-разпознаваем. Този клиент има нужда от създаване на опаковка с набор от довършителни процеси, които създадат всички ефекти по желание на клиента. Възможността за производство на подобни опаковки във вашата печатница, като услуга/продукт, който предлагате би могла да удовлетвори нуждата на този клиент и дори да го спечелите в дългосрочен план, ако той успее да постигне крайната си цел - увеличаване на продажбите.

Веднага след продукта го следват дистрибуционните канали (Place). Освен да удовлетворява определени нужди, продуктът трябва да е и лесно достъпен. За една печатница е важно да определи правилно по какви канали ще търси клиентите си, както и дали клиентите могат лесно и достъпно да намерят нейните продукти. Дистрибуционните канали включват както възможността за закупуване на мястото, на което е позициониран магазина на печатницата, така и начините за поръчка (телефон, имейл, онлайн магазин) и начините за доставка (със собствен транспорт, с куриер и др.)

След като сме разработили производството и дистрибуцията на нашия продукт, е време да установим как ще го комуникираме. Маркетингът и промоционалните активности (Promotion) са четвъртият основен елемент в създаването на устойчив бизнес. Те са важни, за да могат да срещнат съвременните изисквания на клиентите за това къде и по какъв начин търсят информация. Чрез правилната за нас комуникация можем да предадем ценностна си система, на хората, които ще се припознаят в нея и с удоволствие ще купят от нас. Когато говорим на езика на нашите клиенти, продуктът ни ще може да достигне до още клиенти с подобни нужди, позволявайки ни да бъдем от полза на повече хора.

Усилията в тази посока са смислени, тъй като резултатът от тези измервания ще бъде набор от цели за устойчивост. Тези цели можем активно да комуникираме на клиентите си, като по този начин се диференцираме в препълнения пазар на печатни продукти. И защо да се спираме само на четири P?

 

Стойност за обществото

Ако искате наистина да се откроявате от конкурентите си, има още няколко елемента, на които да обърнем внимание, за да предоставим качествена и стойностна услуга в полза на клиентите и на обществото.

Първият от тях са хората (People). Всяка част от бизнеса и всяко звено от процеса са свързани с хора. Без значение дали са извън организацията или вътре в нея, дейностите се извършват от и в полза на хората. За това е важно да обърнем специално внимание на всеки човек, за да разберем неговите потребности. Какво ще постигнем с това? Чувството на емпатия отваря възможности както пред хората, така и за самата организация. Когато съществуват комуникация, взаимовръзки и загриженост между хората, можем да говорим за бизнес, който създава истинска стойност за персонала и клиентите си.

Планетата (Planet) също е важен критерии, на който е добре да обърнем внимание. Той измерва как нашите операции и различни дейности оказват влияние на околната среда. Тук се включват отпадъците, които изхвърляме, енергията и ресурсите, които използваме, вредни газове и като цяло влиянието ни върху атмосферата. Какво можем да направим, за да намалим негативното влияние и дори да увеличим положителното развитие върху Земята, на която живеем. За тази цел е важно да използваме ресурси и процеси, които умишлено се грижат за околната среда и позволяват бъдещото развитие на бизнеса и пазара с поглед към грижа за планетата и хората.

 

Свързващото звено

Всички елементи имат много важно значение сами по себе си. Всеки от тях се грижи за построяването на етап или понякога дори цяло звено от бизнеса, който да обслужва определена цел. Един от тях обаче обединява всички останали и им позволява да работят в синхрон - това е процесът на печат (Printing Process). Ако се рационализират всички аспекти от работата, това, което можем да предложим на пазара, става още по-привлекателно.

За да се създаде печатен процес, който е наистина да е устойчив, трябва да се разглежда важността на цялата верига за доставки (supply chain) и нашия принос към нея. Това означава по-глобален поглед от обикновено предаване на обработени документи и ресурси към клиентите ни. Това означава подхранване на комуникацията и диалозите с и между всички заинтересовани страни - репро студиа, други печатници, доставчици на консумативи и купувачите на печатни материали - по всички въпроси, свързани с устойчивостта, засягащи страните.

Ключовият критерии трябва да покаже, че съществува ангажираност за устойчив печат. В пълния си вид и усилията той да бъде устойчив, в допълнение на качеството, превърнало се в еталон за успешен бизнес, печатният процес предоставя цялост, последователност, непрекъснатост, грижа и комуникация, създаващи стабилна и хармонична производствена среда.

Най-популярни
Последни