Начало | Блог | ISO/DIS 19593-1 Стъпки за обработка 2016

Блог

ISO/DIS 19593-1 Стъпки за обработка 2016

ISO/DIS 19593-1 Стъпки за обработка 2016

Обичайна практика в печата на опаковки, а и в други сегменти на печатарската индустрия, е да се включват обекти и метаданни в PDF файла, които няма да се използват за реалното отпечатване на крайния продукт. Примери за такава информация са линии за рязане, Брайлово писмо, информационни панели, размерни линии и др. Тези данни съответстват на допълнителни стъпки за обработка, т.е. процеси, които се извършват извън нормалните параметри на отпечатване.

Към момента няма стандартни методи за съхраняване на тези "допълнителни" данни в PDF файл. Вместо това се използват множество начини в зависимост от приложението, използвано за генериране на PDF, и предпочитанията на потребителя. Например в един PDF документ линиите за изрязване могат да се съхраняват в слой, наречен "CAD", като се използва щрихов контур в спот цвят "Cut", докато в друг PDF линиите за изрязване се съхраняват в същия слой като при дизайна и са представени като полутонов контур в спот цвят "dieline". Такива вариации често водят до проблеми на оперативната съвместимост между фирмите и/или системите. Да предположим, че една печатница е конфигурирала своя RIP да игнорира цветовете, дефинирани като "dieline", във входящи PDF файлове.

Това би предотвратило ненужното изготвяне на пластина за този цвят, който, разбира се, не се печата. Какво се случва, ако същата печатница получи PDF файл, в който данните за рязане са дефинирани като цвят "cutline"? Ако тази промяна не се хване по-рано, вероятно ще бъде извадена излишна пластина, защото този цвят ще се обработи така, сякаш е просто друг цвят от заданието. А при неправилно подготвен PDF файл или некоректни настройки на RIP, има шанс този цвят да „издупчва“ други цветоотделки, което означава още една или повече похабени пластини. Това не само е скъпо, но също така губи ценно време.

В тази връзка GWG (The Ghent Workgroup) е разработила спецификации, които описват систематичен метод за съхраняване на данни (както обекти, така и метаданни), съответстващи на допълнителните стъпки за обработка на проект в PDF файл. Последната им версия предоставя подробна справка за това как информация от съдържанието в PDF файл може да бъде свързана със стъпките за обработка по стандартизиран начин. Andrew Bailes-Collins, старши продуктов мениджър в Enfocus, отговарящ за развитието на фамилията продукти PitStop и технически директор на GWG, споделя: „Историята започна в комитета за опаковки към GWG. През 2010 г. те представиха концепцията „Запазване на данни за непечатен контур в PDF“. Това беше подобрено през 2011-а и стана „Спецификация за непечатни контури“. Накрая през 2013 г. се измени до „Запазване на данни за стъпките по обработка в PDF“, което от своя страна бързо премина в ISO с надеждата да стане международен стандарт в близко бъдеще. От 2016 г. е на етап, който е известен като Чернова на Международен Стандарт (Draft. International Standard), но се движи доста бързо“.

Стандартизиране обвързването на стъпките за обработка с елементи от съдържанието

В много индустрии е стандартна практика да се използват слоеве (Optional Content Groups), за да се разделят визуално различни обекти един от друг в рамките на един PDF. Типично е да се сложат непечатни елементи в отделен слой от другите елементи. Това прави файлът по-лесен за създаване и управление. Проблемът с този подход е, че няма стандарти за това как тези слоеве и обекти трябва да се управляват или конструират и по този начин всеки създава собствен работен поток, който най-често е базиран на слоевете или имената на цветоотделките. Страхотен подход, когато работим за вътрешни цели и не чак толкова добър, когато файлът излезе в големия, „лош“ свят.
Andrew Bailes-Collins допълва: „ISO-19593-1 е създаден, за да стандартизира използването на слоеве в PDF файловете.

Това е нещо, което е изключително необходимо и ще има влияние не само на пазара за опаковки, но също така при етикетите, широкоформатния печат и дори дигиталния и комерсиалния печат. Всеки, който влага „допълнителна работа“ на печатните листове, ще има полза от това. Може би знаете, че ние от Enfocus обичаме добрия стандарт. Със стандартите идва стабилност и уеднаквяване на резултата. Ако всички работят по един и същи начин, всеки ще знае какво ще получи и тогава ще имате възможността да автоматизирате, а с автоматизацията идва ефективността, подобреното качество и намаляването на разходите за производство.“ Предимствата, постигнати чрез стандартизиране на начина, по който елементите от съдържанието и метаданните се използват в PDF файл, могат да бъдат обособени в три основни категории.

Съвместимост

Стандартизацията по асоцииране на стъпките за обработка със съдържанието на графична информация в PDF драстично подобрява оперативната съвместимост между различните сайтове на потребители и компании и системите за работен поток на множество доставчици. Повишаването на възможностите на различните технологии и способността на компаниите / звената да работят заедно са от решаващо значение за днешната среда на глобализация, бързина и силна конкуренция в печатната индустрия.
Намаляване на грешките

Значителна полза от стандартизацията придават предвидимостта и последователността. Стандартизацията на обвързване на графични данни от файла със стъпките за обработка създава уникална методология, която елиминира догадките при тълкуване на множеството нестандартизирани методики. Това намалява грешките, защото резултатите от стандартизирания работен процес са предвидими и повторяеми.

Автоматизация

Със стандартизицията по асоцииране на стъпките за обработка към обектите от съдържанието в PDF, системите и процесите могат да бъдат автоматизирани за интерпретация и обработка на файлове. Такава автоматизация може да намали броя на човешките допирни точки в рамките на работния процес, като увеличи производителността и намали разходите. Стандартизирането може да доведе до понижаване на материални разходи и спестяване на време за фирмите, обработващи PDF файлове, които съдържат непечатни елементи, чрез създаване на стандартни асоциации за метаданни за тези обекти, които след това могат да бъдат използвани за автоматизацията на различни части от работния поток. Пример за това е създаването на профили за предварителна проверка на PDF (preflight), които да използват структурата на метаданните за коректно генериране на грешки и предупреждения за тях.

Типове производствени стъпки

Най-често използваните типове производствени стъпки в изработката на опаковки са следните:

Брайл

Добавянето на Брайлово писмо към опаковките е все по-често срещан процес, особено във фармацевтичната промишленост, като кодът се прилага върху опаковките след отпечатване. Обикновено това се извършва от щанцов инструмент (за цял печатен лист или отделна отпечатана опаковка), от сгъвачно-лепачна машина (за единични кутии) или мастилено-струйно устройство. Съществуват строги правила, които трябва да се спазват, при включването на Брайлово писмо в определени типове опаковки.

 


Брайловият текст се счита за информация от стъпките за обработка, тъй като текстът във файла на брайловото писмо не се отпечатва чрез традиционния печат, а вместо това се прилага като допълнителна стъпка. В допълнение, преводът на текста на Брайловото писмо е необходим за целите на предварителната проверка (preflight) по време на етапа на одобрение, но трябва да бъде извън областта на изображението и обикновено не се отпечатва на печатната машина.

Размерни линии

Размерите са съвкупност от означения (стрелки, числа и единици) за големината на елементите в дизайна. Те се използват за целите по осигуряване на качеството и не се печатат. Също както при Брайловия превод, размерите трябва да бъдат разположени извън областта на изображението и често се включват по време на етапа на проверка за целите на одобрението. Размерите не се отпечатват върху крайния продукт.

Легенда

Легендата се определя като информационен панел с данни за заданието, който е разположен извън щанцата. Легендата съдържа референтен материал към дизайна за печат, като идентификация на проекта, информация за клиента и технически спецификации, като използвани цветове, шрифтове, баркодове, дата на създаване, лице и дата на одобрение, място за подпис и т.н. Обикновено легендата се включва в изготвянето на всички видове проби и може да се избере дали да бъде или да не бъде включена в окончателното отпечатване на проекта.

Позволени позиции

Позициите са данни в PDF файла за стъпките на обработката, които идентифицират предназначените или разрешените места в проекта за обекти като текст, баркодове, холограми и т.н. Изображението показва пример за три различни типа позиции: за маркиране на код, областни елементи на дизайна и баркод. Позициите са маркировка само за информационни цели и не се отпечатват върху крайния продукт.

Структурна информация

Структурните данни (dielines) са набор от контури в PDF документа, който описва как етикетът или опаковката ще бъдат завършени (например нарязани, сгънати, залепени, преговани и т.н.), за да се получи крайният продукт от отпечатания лист. Тези контури съответстват на операциите, извършвани от довършителни устройства, като машини за щанцоване и такива за сгъване и лепене. В някои случаи довършването може да доведе до обикновен, плосък краен продукт като етикет.

Друг път, както е показано, крайният продукт може да бъде сложна триизмерна форма. Структурните данни обикновено се отпечатват само върху пробите, но не и върху крайния продукт, за да се провери правилното завършване на макета. Служат обаче за изработка на физическия инструмент, използван за създаване на крайната форма на продукта.

Лакиране

Данните за стъпката на обработка „лакиране“ са колекция от PDF обекти, показващи местата за прилагане на лак след отпечатването. Изображението показва очертанията на сгъваем кашон. Оранжевият цвят показва зоните, където ще се нанася лак след отпечатването на действителните графики. Информацията във файла за лакиране се използва за визуализация, но не се отпечатва, както е показано. Тъй като това обикновено е довършителен ефект, който се нанася чрез отпечатване или напръскване, най-често става с прозрачен контрагент. Към момента не е известен метод за показване на тази информация по недеструктивен за дизайна начин.

Бяла подложка

Тази дефинирана стъпка за обработка представлява колекция от PDF обекти, показващи прилагането на бяло мастило като подложка за печат върху прозрачни или метални материали. Изображението показва очертанията на опаковка, отпечатана върху метализиран картон. Сивият фон изобразява металната повърхност. В циан (Cyan) са показани зони, при които ще се появи непрозрачно бяло мастило преди отпечатването на действителния дизайн. Следователно, въпреки че логото се вижда като бяло в изображението, то всъщност е „голия“ метализиран материал без бяло мастило над него. Това е едно от малкото изключения, при които информацията за стъпката на обработка всъщност ще се отпечата като друга цветоотделка.

Малко повече за ISO 19593-1:

Не е правилно е да се мисли, че става дума за нещо толкова лесно, като създаването на няколко слоя в PDF и присвояването на обекти към тях. Всъщност става дума за нещо много по-съществен от това.

С този стандарт слоевете не се определят от техните имена, а са направо определени в метаданните, които са част от описанието на самия слой. Всъщност това, което се случва, е поставянето на метаданни в самия PDF, описващи точно за коя стъпка от процеса е всеки слой. Това означава, че слоят може да се локализира на различни езици и стига метаданните да са налице и да са правилни, получаващият софтуер или дори хардуер ще може да разбере за какво са обектите във всеки слой и да ги интерпретира правилно.

В допълнение са добавени няколко правила, които касаят използването на спот цветове, овърпринт, прозрачности, позиция на обектите, които могат да се използват като стъпки в процеса. В крайна сметка елементите, които дефинират “Стъпки в процеса”, не трябва да влияят на печатните обекти по никакъв начин.

Andrew Bailes-Collins пояснява: „Това означава, че инструмент като PitStop може автоматично да проверява дали съществуват такива слоеве за стъпки на производство и дали имат съдържание, което е присвоено към тях, както и характеристиките на тези обекти. От друга страна, ако имате файлове, които искате да конвертирате към новия стандарт, това също може да стане, като мапнете цветоотделките или съществуващата схема на слоевете към новата спецификация.“

Защо да се вгражда информация за стъпките на обработка в PDF файловете?

Някои хора може да твърдят, че най-сигурният начин да се гарантира, че допълнителната графична информация, свързана с дизайна на даден проект, няма да се отпечата в действителност, е тя просто да се изтрие изцяло от файла. Макар че този подход със сигурност ще работи, в повечето случаи това е непрактично и би довело до други потенциални проблеми. С помощта на стъпките за обработка, вградени в PDF-а, е лесно да се валидират структурните компоненти на дизайна чрез конвенционалните методи за проверка. Съвпадението на данни за стъпките на обработка с елементи от дизайна в един и същи файл позволява прецизно подравняване на елементите на дизайна и прави лесен прегледа на всички аспекти от заданието. Един PDF файл може да служи като контейнер за всички производствени данни - печатаеми и непечатаеми - на опаковка, етикет или друг продукт. Когато се направи правилно, вграждането на стъпките по обработка в PDF има много предимства.

Поместване на дизайна

Едно от основните предимства на данните за стъпките по обработка в PDF файла е осигуряването на контекст за правилно поставяне на графични елементи от графичния дизайнер. Чрез предоставяне на структурни информация, размери и позиции в PDF файла, желаните ефекти могат лесно и точно да бъдат коректно позиционирани, с правилна ориентация, завъртане и оразмеряване, като същевременно позволяват адаптация за такива неща, като наддавания и области без мастило.

Одобрения и качествен контрол

Данните за стъпките на обработка могат да играят ключова роля в осигуряване на качеството и одобряването на заданията. Например структурните данни, вградени в PDF файлове, позволяват да се провери дали е използвана правилната щанц форма и че графичните елементи са правилно поставени по отношение на ножове и бигове. Брайлът, а в някои случаи и текстовата му интерпретация, са включени в PDF-а, използвайки спот цвят, за да стане разбираем за хората от качествения контрол. Допълнителна информация (легенда) и размери се добавят, за да осигурят необходимите условия за прецизен контрол и одобрение на проекта. Някои приложения предоставят осигуряване на качеството с възможности да показват или скриват структурните контури в панела със слоевете. Освен това данните за стъпките на обработка обикновено могат да бъдат отпечатани на хартиен носител във форма, предназначена за целите на контрол по качеството и одобрението на дизайна.

Монтаж и изготвяне на инструменти

Структурните данни, вградени в PDF файла на единичния дизайн, могат да се използват от автоматизираните приложения за електронни монтажи с размножаване за запълване на печатните листове или роли. Алгоритъмът може да бъде за позициониране на проектите върху лист или рола на места, съответстващи на гнездата на щанцата (напр. сгъваеми опаковки и етикети), или за оптимизиране запълването на листове или роли, за да се намали загубата на материал при довършителните процеси (напр. режещ плотер или лазерно режещо устройство). От така изготвения монтаж се определя позицията на брайловите елементи и тази информация се използва за производството на брайловата матрица. По сходен начин позицията и формата на лаковите или други елементи могат да бъдат получени от данните за стъпката на обработка, за да се изготви лакираща форма или да се отреже цилиндър. Подобна логика важи и за фолиата.

Дигитални довършителни процеси

Структурните данни, вградени в PDF, могат да се използват чрез автоматизация за управление на цифрови довършителни машини. По същия начин, данните от Брайл могат да бъдат извлечени от PDF файла за управление на мастилено-струйни брайлови машини.

За ГЕД
ГЕД ООД е семейна фирма с професионално управление, която предоставя широка гама от решения на своите клиенти.  ГЕД ООД се стреми да предлага иновативни и продуктивни технологии и продукти на компании, които са сред пазарните лидери в печатната индустрия. Личното и индивидуално отношение на ГЕД към нейните клиенти гарантира, че предоставените услуги отговарят на специфичните нужди и потребности на всеки един тях. Част от предлаганите услуги са дистрибуция на оборудване, софтуер и консумативи за печатната индустрия, инсталация, гаранционна и следгаранционна поддръжка, както и дизайн и професионален предпечат. Пълното портфолио на фирмата можете да намерите на https://www.gedbg.com. За повече информация за ГЕД ООД, последвайте GED ltd. в Twitter на @GEDcompany, абонирайте се в YouTube канала GED Ltd. или харесайте Facebook страницата GED Corporate Page.

Най-популярни
Последни