Начало | Блог | Експлоатационни разходи за закупуване на CTP

Блог

Експлоатационни разходи за закупуване на CTP

Експлоатационни разходи за закупуване на CTP

Водени от разбирането, че CTP системата, проявителната машина (ако е необходима такава), консумативите и съпътстващият софтуер (работен поток) изглеждат малка, но много важна част от целия производствен цикъл на една печатница, сме се постарали обективно да изброим какво влияе върху разходите/приходите на една печатница, в зависимост от избраната технология, марка и модел оборудване. Считаме, че само след правилна и точна оценка на параметри, като изброените по-долу, бихме могли да твърдим кое оборудване е с по-ниски разходи, по-добра ефективност, по-голяма надеждност и т.н.

Да не забравяме, че пазарите и технологиите се развиват и това, което днес изглежда икономически обосновано – утре може да не е.

Параметри, от които зависят разходите/приходите на печатница, използваща CTP системи

1. Цена на оборудването, както и цена на финансовия ресурс.

2. Площта, необходима за разполагане на оборудването, и колко струва тя на печатницата.

3. Разходи за осигуряване и поддържане на подходящите работни условия за оборудването, препоръчани от фирмата – производител (специално осветление,

климатизация, включително влажност и др.).

4. Разходи за електричество, вода, пречистване на отпадна химия и др..

5. Разходи за обслужващ персонал (заплати), която зависи както от броя им, така и от необходимата квалификация за обслужване на оборудването.

6. Разходи за профилактика, сервиз и резервни части, които са в пряка зависимост от условията, които предлага съответният производител за гаранции и продължаване на гаранцията както на цялото оборудване, така и на скъпоструващи елементи от него.

7. Разходи за бързоизносващи се части.

8. Разходи по обучения на обслужващия персонал–начално и периодично, включително посещения на чуждестранни експерти или командировки на обслужващия персонал в чужбина.

9. Разходи за обучение при смяна на персонала, включително командировки.

10. Разходи за престой на печатните машини заради недостатъчна скорост на оборудването.

11. Разходи за допълнителен труд заради недостатъчна скорост на оборудването.

12. Ползи от възможността за ускоряване действието на оборудването с временни лицензи при критични ситуации или при планирано временно високо натоварване.

13. Разходи, произтичащи от неправилно отделяне на листовете хартия, предпазващи пластините от нaдраскване (за CTP системи с автоматично зареждане).

14. Разходи за престой при повреда. Тези разходи са в пряка зависимост от големината и местонахождението на поддържащите екипи, от възможността за дистанционна диагностика и смяна на настройки, от квалификацията и опита на поддържащите екипи, от възможността за експониране на пластини на друго

място, без съществена смяна на работния поток и други подобни.

15. Разходи, свързани с престой по технологични причини (профилактика на CTP, проявителна машина, смяна на бързоизносващи се части и др.).

16. Цена на консумативи (пластини, проявител и др.). Тези цени трябва да се разглеждат както към момента, така и спрямо тенденциите на пазара за относително намаляване/покачване на определени типове консумативи. Оценката на общия разход, разбира се, зависи и от очакваното/възможното количество пластини, които ще бъдат експонирани.

17. Разходи, произтичащи от честотата на необходимите настройки – те включват консумативи (които се изхвърлят), престой на оборудването и печатните машини, загуба на време на обучени специалисти.

18. Разходите, произтичащи от некачествено експонирани/проявени пластини. Това зависи от постоянството на качеството на пластините, от CTP системата (предразположеност към попадане на прах, гарантиране на добър фокус и др.), от типа проявителна машина, от точността на настройките на CTP и проявителната машина. Разбира се, разходите са различни в различните случаи – ако некачествените пластини се открият преди печат, по време на печат, след печат или след като клиентът си е получил продукцията. Тук е разумно да се оценят и разходите за контрол на качеството, особено при използване на пластини и проявител с непостоянно качество.

19. Разходи, произтичащи от несигурността на доставките на избраните пластини и проявител. Изграждане на буферен склад или честа смяна на типа пластини и проявител и свързаните с това разходи за настройки и неминуеми вариации в качеството.

20. Разходи за необходимото количество макулатури за настройка на печата. То зависи от точността на регистъра (пасера) между кои да е две експонирани пластини (включително експонирани при различни температурни и др. условия или експонирани на две различни CTP системи), от остротата на растеровите точки, от флуктуациите на големината на растеровите точки (в зависимост от условията на проявяване), както и от бързината на настройката на водно-мастиления баланс, в зависимост от хидрофилните/хидрофобните свойства на пластините (зависи от типа пластини, CTP системата, процеса на проявяване и съответните настройки). Освен разходите за хартия и мастило, трябва да се имат предвид и разходите от загуба на машинно време.

21. Разходи за следене на разнотонието при печат и периодични настройки. Разнотонието се получава от чувствителността на пластините към промени във

водно-мастиления баланс (особено при ниска острота на растеровите точки) или при промяна големината на растеровите точки в резултат на „износване” – при неподходяща тиражоустойчивост на пластините.

22. Разходи, свързани с честотата на смяна на пластини по време на дълги тиражи, включително допълнителни макулатури и загуба на машинно време.

23. Ползи от използването на специализирани растери (например стохастичен), водещи до икономия на мастило, по-малка чувствителност на промени във водно-мастиления баланс (по-малко разнотоние), намаляване на макулатурите поради занижаване на необходимостта от перфектен пасер, разширяване на цветовото

пространство, никакъв риск от получаване на моаре и постигането на по-плавни преливки. Освен икономиите, използването на такива растери води до повишаване качеството на печатната продукция и може да привлече по-взискателните клиенти. Трябва да се има предвид, че далеч не всички CTP системи притежават практически възможности за експонация на такива растери, а за други това е свързано с чести периодичнинастройки.

24. Разходи, които могат да възникнат при необходимостта от смяна или допълване на технологията на печат (например със сух офсет), както и при промяна на законодателството за управление на отпадъците и др..

25. Разходи за Upgrade при необходима по-голяма скорост на CTP системата, по-голям формат и добавяне на автоматизация.

26. Разходи за проверка и обработка на постъпващите файлове, изготвяне на монтажи и евентуалната им промяна (при смяна графика на печатните машини) в

зависимост от възможностите на софтуера (работния поток).

27. Ползи от възможността за добавяне на интегрирано Web to Print решение към работния поток, което води до по-голяма яснота относно задълженията и отговорностите на клиентите и печатницата.

28. Разходите за Upgrade на софтуера към по-висока скорост, по-голяма автоматизация или – ако е необходимо – за управление на второ CTP (това в общия случай не става с купуването на по-мощен компютър). Ако такива Upgrade са невъзможни и се налага закупуването на още един работен поток, трябва да се имат предвид и разходите за организация, балансираща натоварването на двата работни потока и увеличеният брой на операторите.

29. Ползите от запазването на единен работен поток при добавяне на дигитална печатна машина, цветопробна система, персонализиращи системи към печатната машина и други подобни.

30. Ползи от добрата възможност на работния поток за пълна интеграция с планиращ софтуер или с ERP (MIS) системи чрез отворени стандарти.

31. Ползи от възможността за мониторинг, отчетност и проследимост на процесите и свършената работа при обработка на файлове, изработване на монтажи и експонация на пластини.

32. Не на последно място е и изборът на стратегически партньор. Такъв избор би трябвало да включва оценка на вероятността от закриване на дейността (особено при криза), спиране на поддръжката на оборудването (от страна на производителя или представляващата го в България организация). Сроковете за доставка на резервни части, големината и професионализмът на поддържащите екипи също са решаващи при избора. Много е важно и това до- колко партньорът е „технологичен”, т.е. да се развива в крак с най-новите тенденции в областта на полиграфията и е в състояние да предлага Upgrade и технологични решения, съответстващи на един бързоразвиващ се или кризисен пазар. Така направеният списък и кратките пояснения по отделните точки едва ли дават пълна яснота за влиянието на изброените фактори. Надяваме се все пак, че тази информация ще бъде полезна и интересна за българските полиграфисти.


Разберете Каква е разликата между цена на закупуване и цена на притежание

 

Желаете да се убедите в качеството и ползите на термалните CtP системи на Kodak? Свържете се с нас за консултация и тестове.
Свържете се с нас
Най-популярни
Последни

Свързани продукти