Начало | Блог | Причини за разликите в сертифицирани цветни проби

Блог

Причини за разликите в сертифицирани цветни проби

Причини за разликите в сертифицирани цветни проби

Печат на мастилено-струйни принтери

Пиезоелектричната технология и принтерите Epsоn предоставят върхово качество в мастилено-струйния печат. Те са се наложили като еталон за изготвяне на цветни проби за печат. Поради множество фактори обаче, практически е невъзможно два принтера да печатат идентично. Въпреки визуално отпечатъците да не се различават, измерването със спектрофотометър показва определени разлики. Причините за разминаванията в печата на принтерите са:

 • Технологията на мастилено-струйните принтери. Важно е да се има предвид, че принтерите поставят капките мастило на различните цветове под формата на решетка, като не се припокриват. Всички цветове се нанасят едновременно, няма overprint и trapping на основните цветове. Всички оттенъци се изчисляват в реално време и се симулират, а цветните проби, отпечатани с такива устройства, са само колориметрични.
 • Текущите атмосферни условия. Поради спецификата на технологията, тя е слабо, но все пак чувствителна към околната среда. Вариациите в температурата и влажността могат да променят размера на миниатюрните капки мастило (около 3pl), което води до слаби вариации в цветопредаването.
 • Медията има основно значение при отпечатването на цветни проби. Ако поставим две медии при равни други условия, дори и да са с еднаква белота, и двете да са сертифицирани за едно и също приложение, то те най-вероятно имат различна линеаризация на градациите и поведение при смесването на цветовете.
 • Резолюцията на принтера. Поради особеностите на покритието на медията, което е специализирано за мастилено-струен печат, то проявява близко, но не еднакво разливане на мастилото за различните размери капки – обикновено са оптимизирани за дадена резолюция. По тази причина две проби, отпечатани с различно dpi на принтера е възможно да дават минимални разлики.
 • Спектрофотометър. С течение на времето параметрите на измервателния уред се променят и той започва да дава лъжлива информация за точността на цвета. За целта е желателно показанията на уреда да се сравняват с друг еталонен уред, който е преминал сертификация при производителя.
 • Състоянието на мастилата. Когато срокът на годност на някой цвят мастило е изтекъл се наблюдава отклонение на тези цветове. Въпреки че калибрацията може да е по-трудна, за да компенсира разликата в цветовете, тя може да бъде успешна, а пробите да са сертифицирани. Практиката показва, че в някои случаи, дори и срокът на годност да е много далеч, подобни отклонения в цвета се наблюдават и при използване на мастила повече от 6 месеца след поставянето им в принтера.
 • Софтуерът Matchprint. Алгоритъмът за калибрация на медии в Matchprint използва информация от предходните калибрации и итеративно настройва цветовете спрямо зададената цел. Понеже калибрацията не винаги е перфектна, то отклоненията понякога се натрупват. За тази цел периодично се прави Reset на софтуера, при което историята от старите калибрации се изчиства.
 • Работният поток. Цветни проби с Matchprint могат да се пускат както през hot folder на софтуера, така и директно от Въпреки че конфигурациите в двата случая са идентични, то има някакъв, макар и минимален шанс, в Prinergy да са зададени некоректни профили за симулация на желания печатен стандарт.

 

Калибрация на принтера

Калибрацията е процес на настройка на цветопредаването на принтера така, че да бъде максимално близко до това на определен референтен принтер, на който са направени настройките на медията. При готовите настройки от Kodak за медиите Matchprint, тези настройки са изготвени в Kodak и се инсталират при клиентите. Освен това от Kodak предоставят профилите на принтера за съответната резолюция и медия, както и тези за симулация на определен печатен стандарт (напр. Fogra 39). Тези профили в Matchprint са фиксирани и не могат да бъдат променяни. Калибрацията на медията се прави, за да осигури точността на симулация на желания печатен стандарт (да се гарантира коректно състояние на профилите) и пробата да бъде сертифицирана.

Поради всички причини от т.1, калибрацията никога не може да се направи с отклонение ∆E=0 от референтните стойности. Именно за това стандартите, а и производителите на оборудване, които се съобразяват с тях, допускат определени толеранси, практически доказани като разумни. Средната стойност на таблицата за калибрация не трябва да надвишава ∆E=1, a максималната на едно квадратче да не превишава ∆E=3. Калибрацията може да е успешна, но при стойности близки до граничните цветовете може леко да се отклоняват в една или друга посока. Всичко това е напълно допустимо от стандартите за печат, както и от цветопробните сиситеми, които ги симулират.

След всяка калибрация Matchprint дава отчет, в който може да се види доколко прецизна е тя и в кои области цветовете може малко да се различават. Графиките по-долу са от два такива отчета и показват, че в зависимост от множеството споменати причини, цветовете след калибрация варират в допустимите толеранси. В първия случай се очаква слабо разминаване в жълтите области и балансът на сивото. Във втория случай има слаби отклонения в циана, зелените и сините области. Понеже отклонението, изразено чрез ∆E е безразмерно, не е ясно дали например във втория случай цианът е по-засилен или по-слаб. За да се установи това, трябва да се прегледат стойностите на всеки елемент от таблицата, след което може да се предположи дали цветовете са по-топли или по-студени.

 

Разлика между пробите и реалния печат

Понякога съществуват различия между цветовете на пробата и тези на реалния печат. Те могат да се дължат на множество фактори, като основните от тях накратко могат да се опишат така:

 • Използваните мастила. Понеже цветните проби обикновено се изготвят по определен печатен стандарт, напр. Fogra39 (ISO 12647-2), то е редно и мастилата на печатната машина да отговарят на този (или друг съответстващ на пробата) стандарт.
 • Цветови корекции. Ако е налице цветна проба по определен стандарт, то е необходимо и калибрационните криви за печатната машина да отговарят на този стандарт. Често в печатниците се правят ръчни корекции на цветовете чрез въпросните криви така, че да се харесва резултатът на клиента. Това логично води до несъответствие на цветната проба с печата.
 • Състояние на печатната машина. Печатниците обикновено изготвят или изискват цветни проби по определен стандарт. Рядко обаче те проверяват дали продукцията на печатните машини отговаря на този стандарт, или пък е по-близка до някой от другите стандарти. Това лесно може да се контролира като се отпечатва Fogra скалата за сертификати с реални тиражи и след това резултатите се сравнят с общодостъпните данни за всички стандарти по Fogra.

 

Цветни скали на производители на мастила

При съмнение за достоверността на някой цвят в цветна проба от ink-jet устройство, обикновено той се сравнява с CMYK каталог на някой производител на мастила. Съществува известно съмнение относно целесъобразността за използването на тези CMYK по следните причини:

 • Отпечатани са отдавна и състоянието им е съмнително – начин на съхранение, захабяване и избледняване.
 • Няма яснота относно контрола върху процесите по време на тяхното отпечатване – рядко в тях е описано с каква плътност на мастилата, какво нарастване на растеровата точка и т.н. са изготвени, т.е. дали те отговарят на някакъв стандарт.

 

Най-популярни
Последни