Начало | Блог | Сравнение между Kodak Insite Prepress Portal и Kodak Creative Workflow

Блог

Сравнение между Kodak Insite Prepress Portal и Kodak Creative Workflow

Сравнение между Kodak Insite Prepress Portal и Kodak Creative Workflow

Редица аспекти от комуникацията между отделните участници в предпечатната подготовка може да бъдат оптимизирани. Един от лесните начини за това е чрез въвеждането на софтуерно решение от групата InSite на Kodak. 

 

Процесът на изготвяне на продукт в полиграфическата индустрия е комплексен, като не само включва последователни етапи, а и бива силно повлиян от човешкия елемент. Така например, размяната на файлове за корекции между пeчатницата и клиента често е съпътствана със спънки в общуването, които могат да забавят цялостния процес и да окажат влияние върху крайния продукт. За да подпомогне печатниците в осъществяването на комуникацията между отделните участници в процеса, Kodak предлага избор между две разновидности на софтуерното решение Insite за централизиране на комуникацията с клиентите: Insite Prepress Portal (IPP) и Insite Creative Workflow (ICW). 
И тъй като всяко производството има своите специфики, изготвихме този сравнителен анализ на двата продукта, хвърлящ светлина върху нуждите, на които отговарят двата продукта.

Представяне на Kodak Prepress Insite Portal и Kodak Creative Workflow

Софтуерните продукти от групата InSite на Kodak са предназначени да осигурят бърза и сигурна връзка между участниците в процесите на подготовка, одобрение и изпълнение на полиграфическа продукция. 
В днешно време точните, висококачествени печатни материали, заедно с навременното производство без грешки, са задължителни, за да задоволят клиентите. Чрез рационализиране на методите за подаване на работа, сътрудничество и одобрение на проекти както за печатниците, така и за техните клиенти, Kodak InSite улеснява фирмите да управляват ефективно процеса на предпечат, като в същото време минимизират грешки, неочаквани разходи и закъснения. Това им позволява да засилят лоялността на клиентите си, като паралелно с това повишат своята производителност, подобрят качеството на работа и дава възможност да намалят себестойността на продукцията си.
Системата Kodak InSite достига до потребителите в две разновидности:
Имат сходна концепция, част от функционалностите им са идентични, но идеята им е решаване на проблемите при различни етапи от подготовката на печатни, дигитални или мултимедийни материали. 
  • Creative Workflow е насочен за улеснение на стъпките при креативния процес, способствайки колаборацията между фотографи, дизайнери, криейтив студия и рекламни агенции и крайните клиенти. Ориентиран е повече към печата на етикети и опаковки, където сложността на проектите и степените на одобрение обикновено са по-високи. 
  • Prepress Portal е предназначен за преодоляване на затрудненията в предпечатния процес, свързани с комуникацията между различните страни в него – печатници, репро студия, предпечатни агенции и техните клиенти. Подходящ е по-скоро за комерсиалния печат, където проблемите и техните вариации могат да бъдат доста повече. Със подобен успех обаче и двата софтуера могат да се използват и за универсални цели. 

Организация на процесите на работа 

Creative Workflow е по-скоро система ориентирана към задачи (task oriented), в която организацията на ресурсите може да бъде с произволна структура така, че да отговаря най-близо до начина на работа на фирмата или за всеки краен клиент. Глобално те са разделени в проекти (за изготвяне на нови продукти) и библиотеки (за многократно използване на съществуващи ресурси), а за всеки от тях се поставят необходимите задачи. 
Prepress Portal e система ориентирана към поръчки (job oriented), уеб-поглед към работния поток на Kodak Prinergy. Там всички задания за работа са с предефинирана структура. Файловете в тях биват проверявани за пригодността им за печат според желаната технология, намерените проблеми се описват и показват за потребителите. 
И двете разновидности на InSite помагат за изчистване на отношенията между страните, защото ясно показват кой с какви задачи е натоварен и кой какви отговорности е поел.

Качване и одобрение на файлове 

Вариантите на Kodak InSite разполагат с възможности за качване и сваляне на файлове, но те са много повече от просто ftp сървър или уеб хостинг. На практика представляват уеб платформа за колаборация и разпределение на отговорностите при създаване и одобрение на съдържание, с достъпност по всяко време и от всяка точка. 
  • Всеки потребител има определена роля с права и достъп, изпълнява поставените му задачи, разглежда и одобрява само това, което е релевантно за него.
  • Потребителят получава и автоматични e-mail съобщения за събития в системата, които засягат неговата работа.
  • Пълната история на събитията в системата и възможностите за детайлна отчетност по одобренията способстват елиминирането на спорове между страните, участници в процеса на споделяне на ресурси и тяхното управление.
При Creative Workflow, процесите на преглед и одобрение са върху информационното съдържание и дизайн на файла – вярност на текстове и тяхната адаптация, коректност на лога и корпоративна информация, качество на снимки и тяхната обработка (ретуш, детайл, тифец и др.), ефект на използваните цветови палитри, предпочитанo оформление (layout), послание на рекламните елементи и блокове, желан ефект на съдържанието върху потребителите. 
Целта на Creative Workflow е да се потвърди идеен проект на изделие. Самото изделие може да не е само печатен продукт, а също така и за интернет публикация, фотографски материал, видео и аудио информация, компютърни документи и презентации, дигитален архив и др. За да се достигне до такъв проект, ръководителите му поставят задачи по генериране на съдържание на определени изпълнители, и по одобрение на съдържанието на други изпълнители, като този цикъл може да бъде повторен няколкократно.
Процесът на одобрение при Prepress Portal е за съдържанието на файловете без или след настъпили промени в тях така, че да отговарят на изискванията на избрания метод на печат. Евентуалните автоматични корекции във файл при Preflight или Refine с Prinergy, както и ръчни с PDF Tools или друг инструмент, не би трябвало да променят информационното съдържание на файла. Въпреки това са възможни малки визуални разлики, дължащи се на конвертиране на цветове, прилагане на трапинг, коригиране на дебелини на линии, управление на надпечатването или тоталното намастиляване, промяна в параметрите на някой шрифт, генериране на наддаване, елиминиране на прозрачности, ефекти или излишни елементи и т.н. Всички тези действия се налагат с цел да се осигури желаното качество на печат, като откритите потенциални проблеми бъдат показани и разбрани, а резултатът от обработката - одобрен от клиентите или други заинтересовани страни. Целта на Prepress Portal е достигане до технически проект на полиграфическа продукция с необходимото ниво на съвместимост.

Детайлно сравнение между двете системи 

В следната таблица са изведени основните функционалности и наличността им в системите InSite.
Характеристики InSitePrepress
Portal
InSiteCreative
Workflow

Собствена база данни Oracle

Не Да

Интеграция с Kodak Prinergy 

Задължителна Опция
Организация на работата по ... задания за печат(jobs) проекти за изготвяне(projects)
Създаване на
библиотеки с ресурси
Не Да
Възможност за изпълнение
на задачи (tasks)
Ограничени Произволни
Трансфер на файлов
чрез HTML5 Upload / Download
Да Да
Поддържани файлови формати
за визуализация
PDF PDF, AI, EPS, DCS, PSD, TIFF, JPG, PNG, BMP, GIF, DOC, DOCX, TXT
Автоматична обработка
на файл след качване
Да Опция
Подробен преглед със
Smart Review и HTML5
Да Да
Преглед по цветоотделки Да Да
Преглед на резултати
от Prinergy Preflight
Да Не
Защитенa връзкa (secure link)
за включване в процеса на нерегистрирани потребители
Да Не
Преглед на 3D файлове (IC3D) Не Да*
Проверка на съдържание
(баркод, брайл, правопис,
сравнение с референтен файл)
Не Да*
Списък с обекти
за проверка (чеклист)
Не Да
Интерактивен (flash) преглед Да Не
Нотификации
по e-mail за събития
Да Да
Нотификации при забавено изпълнение на задача Не Да
Съвместна работа
на потребителите – коментари, чат, споделяне на екран
Да Да
Автоматични последователности за одобрение Не Да
Нива на одобрение –
Review & Approve
Да Да
Организация на ресурсите
по папки
Предефинирана Произволна
Работа с версии (ревизии)
на файлове
Да Да
Изтегляне на векторни файлове като растерни Да Да
Създаване на копие на файл
с активна връзка (alias)
Не Да
Дефиниране на роли
за достъп до системата
Да Да
Подробна отчетност
за действията в системата
Да Да
Онлайн история на задачите
за работа
Да Не
Допълнителни рендващи опашки Да* Да*
Допълнителна автоматизация с Prinergy RBA Да Да*
Виртуални цветни проби (Matchprint Virtual) Да* Да*

(Да*) - Допълнителна лицензна опция

Надяваме се сравнението между двете системи Insite Prepress Portal и Insite Creative Workflow да ви улеснява в преценката коя от тях пасва по-добре на работните процеси във вашата фирма. 
В случай че имате интерес към демонстрация на някой от продуктите или по-конкретни питания за тези софтуерни решения, можете да се обърнете към нашите специалисти на sales@gedbg.com
Най-популярни
Последни