Начало | Блог | Какво е нивото на вашата компания от гледна точка на модела за управление на цветовете на X-Rite

Блог

Какво е нивото на вашата компания от гледна точка на модела за управление на цветовете на X-Rite

Какво е нивото на вашата компания от гледна точка на модела за управление на цветовете на X-Rite

Моделът, който ще ви представим е много лесен за разбиране и групира компаниите в пет основни групи спрямо процесите и дейностите, които правят за да гарантират своя цветови работен поток.

Когато говорим за печат и за всички видове индустрии, в които се използват материали с различни цветове, се срещаме с едни същи теми:

 • Какво иска клиента спрямо това, което получава от производството
 • Какво означава качество и как може да се измерва обективно

Тези въпроси са екзистенциални за полиграфията, но за разлика от отговора на живота, който е 42, тези проблеми имат по-точни и измерими решения. За да можем да ги намерим обаче трябва да оценим добре какъв вид са нашите вътрешни процеси и съответно къде са нашите проблеми. Когато знаем точния проблем е много по-лесно да намерим решение за него.

В крайна сметка опираме до нуждата да можем да:

 • Измерваме цветовете - за да можем да обективно да проверим всеки цвят и да можем да го разграничим от друг;
 • Сравним измерването с някаква цел - за да можем да кажем колко сме близо до очакваното.

 

Контрол на цветовия работен поток е много повече от контрол на печата

Печатът обхваща целия процес от получаване на материали до конвертирането им в краен продукт. Крайният продукт се влияе от вариациите на всички етапи на процеса, както и от вариацията на качеството на входините материали. Когато говорим за контрол на цветовете това означава да измерваме, проверяваме и контролираме:

 • входящите материали
 • процесите и етапите на печат и производство
 • качеството на крайния продукт

 

 

Какво представлява моделът за оценка на нивото на дадена компания спрямо нейното управление на цветовете в работния поток

Моделът, който ще ви представим е много лесен за разбиране и групира компаниите в пет основни групи спрямо процесите и дейностите, които правят за да гарантират своя цветови работен поток. 

Минавайки нагоре по скалата всяка компания се придвижва от

 • Субективна оценка на резултата към обективна, основана на реални данни
 • Визуален контрол към работа с международни и общофирмени стандарти, базирани на добрите практики
 • Контрол на цвета само при определени условия към спектрален контрол, който описва поведението на цвета в много повече условия

Етапите които ви представяме са създадени на база анализ на много компании и работни процеси и въпреки, че звучат лесни и елементарни, съдържат много полезна информация. Позиционирането на всеки етап води със себе си информация за потенциалните проблеми, които имате, какъв е следващия етап, какви са стъпките за да отидете на следващия етап и какво ще подобри това преминаване.

 

Основните пет групи са следните

 1. Визуален контрол
 2. Визуален контрол с мостри
 3. Проверка с уред в контролни точки
 4. Проверка с уред и свързаност на контролните точки в цветови работен поток
 5. Контрол на възприятието

 

 

 

Визуален контрол 

В тази група попадат всички компании, които:

 • не разполагат с уреди за измерване и контрол на цветовете
 • не използват цветни проби от собствена система или доставчик
 • често не пазят мостри или не изискват такива от своите клиенти

Тази група компании контролира своето производство изцяло визаулно или на база на данни, които получават от своите доставчици, но нямат метод по който да ги проверят.

Тук всяка поръчка се контролира и оценя сама за себе си и не се сравянва с минали поръчки, мостри или цветни проби.

 

Какви са основни проблеми

Проблемите на това ниво са значителни. 

 • От една страна няма как да сте сигурни, че вашите поръчки ще бъдат приети от клиента защото нямате точна яснота какво трябва да постигнете. 
 • Допечатки и ретиражи стават много трудни и предишните резултати се постигат много трудно. 
 • Корекциите се правят на машината, което е огромен разход на материали, машинно време и нерви, а графикът за печат се поддържа много трудно.

 

Как да преминете на следващо ниво

За да преминете на следващо ниво имате нужда от създаване на процес за еталониране на мостри от клиента или минали печати, с които да създадете цели и толеранси за вашите печатари.

В идеалният вариант за всеки клиент и негов проект ще имате няколко мостри - две, които ще показват минималното отклонение в двете посоки на яркостта, една която е еталонна и няколко от минали печати, които са били приети без забележка. 

 

Какво ще се подобри с преминаването на следващ етап

Въпреки, че организацията на подобни еталони е сложен за администриране процес ще създаде правилна нагласа във вашите печатари, че те трябва да следват определени цели. Също така ще създаде разбиране в клиента, че производството има толеранси и Вие ги спазвате.

 

Визуален контрол с мостри

По-голямата част от компаниите в България, които нямат уред попадат в тази група. 

 • Тези компании нямат уред за измерване и контрол на цветовете
 • Имат система за цветни проби или използват подизпълнител за това
 • Имат скали на Pantone, които използват за референция при предпечат и печат

Много често компаниите на това ниво са усвоили идеята за използване на цветни проби като заместител на мострите или като еталон за печат. Често получават файловете с Pantone цветове, от там правят цветни проби отново по скалата на Pantone, може би по някой от международните стандарти. 

Често използват един и същи стандарт, например Fogra 39 за офсет, флексо и всички видове свои поръчки, независимо дали са на хартия, картон, фолио с обратен печат и други. След това отпечатъкът от цветната проба се използва за еталон по който печатното производство да се води визуално докато постигне приемлив резултат.

В крайна сметка “златният стандарт” става първия отпечатък, който се използва за мостра на всички следващи печати. Обикновено това сравнение става от печатара по време на печат изцяло визуално.

 

Какви са основните проблеми

 • Често печатниците, които използват цветни проби по стандарт нямат реално измерване дали тяхната машина може да отговори на стандарта. Използването на мостри, които не са постижими или са правени с грешни цели обезсмисля идеята за създаване на еталон, който да бъде мостра за печат.
 • Мострите и цветните проби често не се съхраняват добре. С времето и с излагането на околна среда мострите и пробите избледняват или променят цветоотразяването си. Много трудно се поддържа актуалност на мострите и често се използват стари мостри за еталон при наличие на по-нови и актуални такива.
 • Визуалният контрол зависи изключително от уменията на оператора и ще се разминава от човек до човек. Дори опитен човек не може да контролира с еднакво ниво в дълъг период от време заради естествената умора на очите. Контролът се прави често при неконтролирани условия, като производствена светлина в халето, които не отговарят на начина по който ще се използва крайния продукт и съответно наблюдава от клиента на печатницата или крайния потребител.

 

Как да преминете на следващото ниво

Преминаването на следващо ниво минава през закупуване на контролни уреди, основно денситометри спектрофотометри. Закупуването на качествени уреди от компания, която може да ви помогне с тяхното правилно използване е от ключово значение. Също така вашият доставчик може да ви помогне в дефинирането на правилни точки за контрол.

 

Какво ще се промени с преминаването на следващия етап

Основната промяна е в преминаването на контрола от субективната визуална преценка и сравнение с неприложими или стари еталони към контрол с уреди и обективно измерване на конкретни параметри. Това ще положи основата за еднакъв стандарт на всички ваши машини, смени и печатари и ще им позволи да използват своите умения за да надграждат стандарта, а не да хабят време и усилия за да постигнат просто приемливо качество.

 

Проверка с уред за измерване на цвета в контролни точки

В тази група попадат повечето компании, които имат уреди за контрол на печата, поне в България.

 • Имат уред за контрол на цветовете
 • Имат система за цветни проби или използват подизпълнител за това
 • Имат скали на Pantone, които използват за референция при предпечат и печат

Основното приложение на уреда за измерване на цветове е за “спот” проверки на крайната продукция, тестов печат или извадки от реалния печат. Проверката се прави на мястото на което е уреда и резултатите от нея не се комуникират към предишните или следващите етапи на производството. Често проверката се прави спрямо зададен от дизайна или предпечата Pantone цвят, без да се взема предвид материала или печатните условия.

Съответно ако се установи проблем се решава на място и често ако проблемът се реши информацията не се комуникира обратно към препечата за да променят файловете. Това означава, че много често при следваща поръчка ще бъде използван същия файл, който ще доведе до същия проблем, който пак ще трябва да бъде коригиран на място.

Това е минималната стъпка при която може да се каже, че компанията има обективен процес за контрол на качеството (QA).

 

Какви са основните проблеми

 • Спот проверката и корекцията се прави на място, обикновено на печатната машина и не се комуникира назад по процеса за да се коригират мастилата или файла. Ретиражът най-вероятно ще има същите проблеми.
 • Проверката се прави като сравнение спрямо еталон или мостра, които не са адекватни за печатното условие при което се произвежда конкретната поръчка
 • Решението какво трябва да се коригира остава в операторите на машината, които нямат информация за целите и очакванията на клиента и често не могат да коригират някои параметри, което води до редица настройки на машината по време на печат

 

Как да преминете на следващото ниво

За да преминете на следващото ниво имате нужда от софтуер който да върши комуникацията в двете посоки на цветовия работен поток.

 • В едната посока в него да се създават и дефинират фирмените стандарти за цветове и толеранси, които печатницата смята за продаваемо отклонение
 • В обратната посока измерванията от машината да се събират и сравняват с поставените стандарти, за да се идентифицират проблемни зони, които да се коригират от правилните звена

 

Какво ще се промени с преминаването на следващия етап

Ще получите един основен вътрешен стандарт за всички ваши машини и оператори, които ще получат обективна оценка на своите умения. Опитните оператори ще могат бързо да влизат в тираж и да надграждат със своите умения. Всички оператори ще имат реална информация за очакванията на клиента, търговците и компанията като цяло и ще се намали субективната преценка. Събираните данни ще са пълни и ще помогнат да компанията не само да подобри своето качество, но и да покаже реално и точно на клиентите, че отговаря на техните очаквания, независимо от условията на наблюдение или други субективни фактори

Следващите два етапа реално отразяват реалната идея за работа с цветове, контрол на цветове и като цяло концепцията за цветови работен поток.

 

Проверка с уред и свързаност на контролните точки в цветови работен поток

На този етап компанията не само разполага с уреди, а разполага и цялостна софтуерна и процесна обезпеченост, така че задаването на цели и техният контрол да бъде централизиран процес, който се следи за всяка поръчка на всеки неин етап.

За разлика от предишната стъпка тук се прави измерване на всеки етап, изходът на всеки етап се използва за вход на следващия и всеки етап има една централна цел, който трябва да постигне.

За да бъде изпълнен този етап компаниите трябва да имат поне следните неща:

 • Инструменти от висок клас с възможност за запис и сваляне или директно рапортуване на измерените резултати
 • Компанията използва централен сървър за запис на всички измервания, като може да ги разделя по машини, материали, поръчки, клиенти, различни условия и други

Друга основна разлика е, че на този етап компаниите вече не работят с Pantone цветове или дори със спот цветове в тази връзка. Работата с готови цветови системи (Pantone е цветова система) се заменя с работа с цветови цели - дигитално описание на цветовете, което включва над 25 параметъра, само един от които е спектралните стойности на цвета.

 

Какви са основните проблеми

 • Постигането на този етап изисква цялостна промяна на някои бизнес процеси в компанията
 • Дори да измервате напълно точно всичко и да давате обективно правилни резултати може да има случай в който те се разминават от възприятието на клиента

 

Как да преминете на следващото ниво

За да преминете на следващото ниво имате нужда не само от инвестиции в активи, но и в цялостна промяна на процеса на работа. Целият ви екип трябва да знае какви са принципите на възприятието на цвета и как да работи с клиентите на компанията за да им продаде предимствата на това ниво. Имате нужда и от софтуери, които да могат да обхванат целия работен процес и да комуникират двупосочно - надолу и нагоре по процеса, за да се създаде цялостен цветови работен поток.

 

Какво ще се промени с преминаването на следващия етап

Ще можете да отговорите много точно и предвидимо на очакванията на клиента, не само обективно по измервания, но и субективно. На следващия етап ще имате инструментите, които са необходими за да преведете субективните очаквания на клиента в обективно измерими параметри и да отговорите на техните изисквания. Ще можете спокойно и с увереност да поемете и най-сложните и изискващи цветово поръчки. Ще имате системен и стандартизиран подход към всяка поръчка, към решаването на всеки проблем.

 

Контрол на възприятието

Това е най-високото ниво компании и всъщност това ниво отговаря на идеята на собствениците на марки и дизайнерите. Когато се създава даден цвят или цялостна концепция всъщност идеята е да се оцени как даден цвят ще се възприеме от окото от колкото дали е точен по измерване.

Измерен един и същи цвят с едни и същи стойности може да има много различно възприятие в зависимост от това на какъв материал се отпечатва, дали е заобиколен от светли или тъмни цветове, на каква светлина се гледа и много други.

Компаниите, които работят на това ниво обикновено работят почти като свързани звена на своите клиенти, защото те работят в един цялостен цветови работен поток с тях. 

На този етап компаниите имат 

 • Инструменти от висок клас с възможност за запис и сваляне или директно рапортуване на измерените резултати
 • централен сървър за запис на всички измервания, като може да ги разделя по машини, материали, поръчки, клиенти, различни условия и други
 • Често рапортуват измервания директно в централен сървър на своите клиенти, които управляват своите поръчки и файлове през целия свят
 • Работят с дигитални стандарти и комуникират цветове не по скали и системи (като Pantone), а с дигитални файлове, като CxF например
 • Работят с профили на своите машини, имат профили на различните си медии и материали
 • Получават профили от своите доставчици и изпращат своите профили на клиентите си, които да работят директно с тях
 • Работят с измерване на много повече параметри на цвета, като облясъци, структура на материала и много други

 

 

От какво имате нужда за да може вашата компания да върви нагоре по стълбата на цветовите възможности

Първо разбира се следва обективно да оцените на коя стъпка от скалата се намира вашата компания. Това е сравнително лесно и може да стане като оцените софтуера и хардуера с които разполагате, както и като опишете процеса си на работа.

По-трудното е да прецените какви разходи и проблеми имате на всяка от тези стъпки и как те се измерват финансово във вашата компания. Това съответно ще ви позволи да прецените до коя стъпка и колко бързо искате да отидете.

Не на последно място достигането на последните две стъпки от системата са почти задължителни ако искате да имате шанс да работите с някой международен бранд, особено ако той има Brand Color Policy или централна политика за управление на цветовете. Това може да бъде конкурентно предимство точно както и наличието на дадени машини, а може да бъде и директно изискване за квалификация на вашата компания, като потенциален доставчик, обикновено за мултинационална компания.

Преминаването от една стъпка на следваща обхваща един или няколко процеса, групирани в следните групи

 • Въвеждане на цветови стандарти - избор на няколко, а след това и свеждането му до финален цветови стандарт, който може да се измери и внедри като цел във всички етапи на вашия печатен процес
 • Софтуер за дефиниране и комуникация на цветове и цветови цели - управлява цветовите цели, помага за тяхното формулиране и е основа в работата с дигитални стандарти
 • Инструменти - лесни за използване, точни и високотехнологични инструменти с които да правите спектрофотометрични измервания и можете да измервате текстура и възприятие на цвета
 • Обучения и имплементация - създаване на вътрешни процеси по обучение и въвеждане на системите, както и работа с външни експерти като консултанти.

 

 


Какво е PantoneLive и защо имате нужда от този софтуер, за да намалите разминаването между печат и очаквания на клиентите?

Разгледайте Измервателни и контролни уреди за цвят и цветопредаване

Най-популярни
Последни